> Strona główna
Kalendarz
PaĽdziernik 2018
P W ¦ C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoAndrzej Struski de Merowing
 Information in Polish and French and English language

 -------------------------------------------

 Translation in English

 Information 

Andrzej Struski de Merowing from the Blood of David, from the Will of God the King of Kings and the Lord of Lords.

 

He is the Son of God and His Chosen One, he fulfills on Earth the needs of God in the final time. His date of birth is 11.08 1952 at sunrise, in the circumstances that fulfilled the auguries of the prophecies and in the place of coming into being of the western branch of the Goths, that is to say the coming into being of the nation of Visigoths, on the region of what is now the region of Lublin. His mother is the oldest child and the family name of her Mother is of French origin. The place of his birth in the north of Europe was indicated in many prophecies. The Polish language was indicated by the prophet Isaiah in the Old Testament as the speech that will be used by the one who comes.

 

 

The ancestors of his French house did not know their Merovingian roots that is because the House of Graal of pure blood was completely hidden from all eyes even their own. Such a deep concealment was necessary in order to protect the life of the future descendant, the successor of the House of Graal. If the house had not been completely hidden the Vatican would have destroyed completely this  unique Merovingian line which had the holy blood.

 

 

He started his mission on Earth when he was 33 by an unexpected transfer from God. In the future after the fulfilment of very complex circumstances he will contact God many times. Today it has been 27 years of his continuous work for God and  28th year has just began. At that time by means of different activities solely within his own consciousness he achieved the abilities and knowledge inaccessible for anybody else. Within the range of this knowledge there is also the knowledge of God and Heaven which was foretold by the prophecies, such a knowledge of God which has a scientific character.

 

 

His present state of development within the domain of consciousness, knowledge of human magnetism and the etheric forms allowed him for the reconstruction of all of the structures of the matrix of a man.  What was necessary for the completion of all the most important works was the activity in an adequate place of the planet. This place has been active for a human good for many tens of thousands of years. It is here where specific constructions that were created in distant times were situated. In the course of the last thousands years this historical legacy of previous civilizations was ruined. Today this place is closed in the form of the forbidden archaeology. In spite of such difficulties the place in the Pyrenees in the heart of Cathar country regained some of its splendour.

 

 

At the time when he met Magdalena the process of a full rebirth of the House of Graal could begin.

 

From their relationship three sons were born. Only until the family came for the first time to Languedoc it got the information that refers to the house. The information opened at the moment of the recognition of the testament hidden in Rennes le Chateau. The time of the first arrival to Languedoc - that is of the return - was very important for further work and for the family. 

This moment that refers to the return is described in one of the openings of the testament of the house of Graal.

 

In spite of the fact that the testament exists, that the God’s Chosen One achieved all the values that were indicated by the prophecies including the foretold knowledge, nobody except for one person believed that he is the Chosen One.  The family had to survive the whole time which was difficult for it just as it is written in the Dead Sea Scrolls from Qumran: - “And anguish will be his bread”. In spite of all the possible difficulties, practically alone and without support that was assumed by God they coped in respect to their personal responsibilities and in relation to the decisions that were undertaken. And although they did so much, that they did what nobody else did, still nobody understands and everybody who came with him acts according to his/her own priorities and according to him they have a full right to act in such a way.

 

 

Unexpectedly, contrary to the whole effort of dark forces which act in order to blind the people there appeared  the irrefutable proof of this that he is the Chosen One. After he obtained the access   to the matrix of a human at the moment of the connection of the whole family on the plan of this system, between his shoulders appeared a birthmark, which roots are in the dynasty of the Merovingian kings. This is the final proof as these signs disappeared at the time when the last Merovingian king Childeric III was removed from the throne. When his hair was cut,  (the symbol of the power of the Merovingian kings) and his life was taken from him, the power of the holy blood was hidden from the access of the black magic, which is used and was used in the Vatican. Now on the 10 10 2012 at sunrise over the Mediterranean Sea the way of the return of the Holy Grail’s power was initiated.


 

 -------------------------------------------

 Informacja w jezyku polskim

 

 Andrzej Struski de Merowing z Krwi Dawida, z Woli Boga Krol Krolow i Pan Panow

 

 Jest Synem Boga i Jego Wybrancem, na Ziemi spelnia potrzeby Boga w czasie ostatecznym. Urodzil sie 11 08 1952r o wschodzie Slonca, w okolicznosciach wypelniajacych zapowiedzi proroctw, i w miejscu powstania odlamu zachodniego Gotow, czyli powstania narodu Wizygotow, na terenie obecnej Lubelszczyzny. Jego Matka jest najstarszym dzieckiem a nazwisko rodowe jej Matki jest pochodzenia francuskiego. Miejsce jego urodzenia na polnocy Europy, bylo wskazywane w wielu proroctwach. Z kolei, jezyk polski zostal wskazany przez Proroka Izajacha w Starym Testamencie, jako mowa, ktorej bedzie uzywal ten, ktory przyjdzie.

 Przodkowie jego francuskiego rodu, nie znali swoich merowinskich korzeni, dlatego, ze Rod Graala w czystej krwi, zostal calkowicie ukryty przed wszelkimi oczami, nawet wlasnymi. Tak glebokie ukrycie bylo niezbedne w celu zabezpieczenia zycia przyszlego potomka, spadkobiercy Rodu Graala. Gdyby nie calkowite ukrycie rodu, Watykan zniszczylby doszczetnie ta jedyna linie merowinska, ktora posiadala swieta krew.

 Swoja misje na ziemi rozpoczyna, gdy konczy 33 lata, nieoczekiwanym przekazem od Boga. W przyszlosci po spelnieniu bardzo zlozonych okolicznosci, bedzie sie wielokrotnie kontaktowal z Bogiem. Obecnie minelo 27 lat i rozpoczal sie 28 rok jego nieustannej pracy dla Boga. W tym czasie, za sprawa roznorodnych dzialan wylacznie na planie wlasnej swiadomosci, osiagnal niedostepne dla nikogo innego zdolnosci i wiedze. W zakresie tej wiedzy, jest rowniez zapowiadana proroctwami wiedza o Bogu i Niebie, taka wiedza o Bogu, ktora posiada charakter naukowy.

 Jego obecny stan rozwoju na planie swiadomosci i wiedzy z zakresu magnetyzmu czlowieka jak i form eterycznych, pozwolil mu na odtworzenie wszystkich struktur matrycy czlowieka. Do ukonczenia wszystkich najwazniejszych prac, niezbednym bylo dzialanie w odpowiednim miejscu planety. To miejsce bylo aktywne dla dobra czlowieka przez wiele dziesiatek tysiacleci. Tu istnialy specyficzne konstrukcje, utworzone w zamierzchlych czasach. W czasie ostatnich tysiecy lat, ta historyczna spuscizna poprzednich cywilizacji zostala zrujnowana. Miejsce to obecnie jest zamkniete w postaci, zakazanej archeologii. Mimo takich utrudnien, miejsce w Pirenejach w sercu kraju katarskiego, odzyskalo czesc swego blasku.

 W czasie, gdy spotkal Magdalene mogl rozpoczac sie proces, pelnego odrodzenia Rodu Graala. Z ich zwiazku urodzilo sie trzech synow. Lecz do momentu pierwszego przyjazdu do Langwedocji, rodzina nie posiadala informacji dotyczacych rodu. Te otwarly sie w momencie rozpoznania testamentu ukrytego w Rennes le Chateau. Czas pierwszego przyjazdu do Langwedocji; - czyli powrotu, byl bardzo istotny dla dalszej pracy i dla rodziny. Ten moment dotyczacy powrotu, jest ujety w jednej z odslon testamentu rodu graala.

 Mimo, ze istnieje testament, mimo, ze Wybraniec Boga osiagnal wszystkie wskazywane proroctwami wartosci w tym zapowiadana wiedze, nikt z wyjatkiem jednej osoby nie uwierzyl w jego wybranstwo. Rodzina musiala przetrwac caly ten trudny dla niej czas, tak jak napisane jest w zwojach z Qumran; - „I jego chlebem bedzie udreka”. Mimo wszystkich mozliwych trudnosci, praktycznie samotnie i bez wsparcia zakladanego przez Boga, poradzili sobie na planie ich osobistych obowiazkow, i wobec podjetych decyzji. I mimo, ze tyle wykonali, ze zrobili to, czego nikt inny nie dokonal, dalej nikt nie rozumie i wszyscy, ktorzy z nim przybyli postepuja wedlug wlasnych priorytetow, do czego maja wedlug niego pelne prawo.

 Niespodziewanie, wbrew calemu wysilkowi ciemnych mocy, ktore dzialaja w celu zaslepienia ludzi, objawil sie niezbity dowod jego wybranstwa. Po uzyskaniu dostepu do matrycy czlowieka w momencie polaczenia calej rodziny na planie tego systemu, pomiedzy jego lopatkami objawilo sie znamie, ktorego korzenie istnieja w dynastii krolow merowinskich. Jest to dowod ostateczny, bo te znaki, zaginely wraz z usunieciem z tronu ostatniego krola merowinskiego Childeryka III. Kiedy scieto mu wlosy, (symbol mocy krolow merowinskich), i pozbawiono zycia, moc swietej krwi zostala ukryta przed dostepem do niej czarnej magii, jaka stosuja i stosowali w Watykanie. Teraz, 10 10 2012r o wschodzie slonca nad morzem srodziemnym zostala zainicjowana droga powrotu Mocy Swietego Graala.

 

 --------------------------------------------

 Translation in French

 Information

 

 

 Andrzej Struski de Mérovingienne David Blood de la Volonté de Dieu Le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs

 

 

 Il est le fils de dieu et son elu, la terre repond aux besoins de Dieu dans( le dernier temps).

 Il est ne 11 08 1952 a lever, dans les circonstances de l’annonce de remplissage prophéties,

 Et la faction de l’ouest des Goths, qui est, la creation de la nation (Wisigothes), ce qui est aujord’hui la region de Lublin.

 Sa mère est l'enfant le plus âgé et le nom de jeune fille de sa mère est d'origine française.

 Le lieu de sa naissance dans le nord de l'Europe, il a été indiqué dans de nombreuses prophéties.

 D'autre part, la langue polonaise a été indiquée par le Prophète Izajacha dans l'Ancien Testament, comme mentionné, qui utilisera celui qui vient.

 

 

 Les ancêtres de la famille française, ne connaissaient pas leurs racines merovingiens, parce que l’ascendence de Graal de sang pur, , a été complètement caché à tous les yeux , même les leurs.

 Dissimulation si profonde était nécessaire pour protéger la vie des enfants à venir, les héritiers de la Maison du Graal.

 Si elle n'était pas complètement masquer la famille, Vatican pouvais detruire cette seule ligne des Merovingiens, qui a eu le sang sacré.

 Sa mission sur terre commence, quand elle termine ses 33 ans, avec un message inattendu de Dieu.

 À l'avenir après la réalisation d'une des circonstances très complexes , sera contacte a plusieurs reprises avec Dieu.

 Aujourd'hui marque 27 années de son travail continu pour Dieu.

 A cette époque, à travers une série d'actions uniquement sur leur propre conscience de ce plan, atteint inaccessible à quiconque la capacité et les connaissances.

 En termes de connaissances, il est également annoncé la connaissance des prophéties de Dieu et le Ciel, cette connaissance de Dieu, qui a un caractère scientifique.

 Son état actuel du développement du plan de sensibilisation et de connaissance du magnétisme humain comme les formes etheriques mais aussi permet de reproduire toutes les structures matricielles de l'homme.

 Pour finir tous les travaux les plus importants , il était nécessaire d'agir sur la planète au bon endroit.

 Cet endroit était active pour le bien de l'homme par des dizaines de milliers d'années.

 dans les temps anciens.

 Au cours des mille dernières années, ce legs historique des civilisations passées a été ruinée.

 Ce lieu est fermé comme l'archéologie interdite. Malgré ces difficultés, dans les Pyrénées, au cœur du pays Cathare, a regagné un peu de son lustre.

 

 

 Au moment où il a rencontré Magdalena il povait démarrer le processus de la reprise complète de la famille du Graal.

 De leur mariage sont nés trois fils.

 Mais jusqu'à l'arrivée la premiere fois à le Languedoc, la famille n'a eu aucune information sur la famille.

 Ceux-ci ont été ouverts au moment de la reconaissance du testament qui est caché à Rennes-le-Château.

 Bien qu'il y ait un testament, même si l'Elu de Dieu accéde à toutes les valeurs indiquées dans les prophéties annoncées avec la connaissance.

 personne d'autre que pour une personne ne croit pas à son peuple élu.

 la famille a dû supporter cette période difficile pour elle, comme il est écrit dans les manuscrits de Qumrân, "Je vais tourmenter son pain."

 Malgré tous les problèmes possibles, presque seul et sans soutien assumé par Dieu, ont réussi à planifier leurs responsabilités personnelles, et les décisions prises. Et même si beaucoup l'ont fait, ce qu'ils ont fait ce que nul autre n'a faites, alors personne ne comprend, et tous ceux qui étaient avec lui à agir selon leurs propres priorités, qui était en mai, selon lui, le plein droit.

 Curieusement, en dépit de tous les efforts des forces d’obscures qui travaillent pour les personnes aveugles, a révélé une preuve évidente de sa prédilection.

 Lorsqu’un acces dans la matrice d’un homme au moment de la connexion de toute la famille sur l'ensemble du système, entre ses omoplates a révélé une tache de naissance, dont les racines se trouvent dans la dynastie de rois merovingiens.

 Ceci est la preuve finale, parce que ces caractères ont été perdus avec la suppression du trône du dernier roi merovingien Childéric III.

 Lorsque ils l’ont décapité ses cheveux (symbole de la puissance des rois merovingiens), et privé de la vie, la puissance du Saint-Sang a été caché à l'accès à sa magie noire, qu’ils utilisons et ont utilisé au Vatican.

 Maintenant, 10 10 2012 au lever du soleil sur la Méditerranée a été lancée la façon son retour par

 le Saint-Graal.