> Strona główna > Blog > Egipt i Rennes-le-Château > PRZEKAZ OD BOGA W RENNES LE CHATEAU - TESTAMENT RODU GRAALA cz.3 i cz.4
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala
Fontranna Rzym
>  Blog
PRZEKAZ OD BOGA W RENNES LE CHATEAU - TESTAMENT RODU GRAALA cz.3 i cz.4
Data 04/12/2012 23:33  Autor Andrzej_Struski  Klikniêæ 36138  Jêzyk Polish
 TESTAMENT RODU GRAALA cz.3 i cz.4

 TESTAMENT RODU GRAALA

 

Cz. 3

f/ Droga krzy¿owa.

 

1/  2/ 

 

Cztery wybrane stacje z ca³ej drogi krzy¿owej w ko¶ciele parafialnym w Renne le Chateau.

 

Stacje drogi krzy¿owej swoj± konstrukcj± odnosz± siê do budowy o³tarzy i zbioru rze¼b ponad wej¶ciem. Obrazy drogi krzy¿owej w swej górnej czê¶ci znajduj± siê w miejscu, gdzie w konstrukcji o³tarzy jest symbolizuj±ca ród Chrystusa winoro¶l. Z kolei ca³a pozosta³a czê¶æ obrazów stacji le¿y pomiêdzy filarkami, które równie¿ s± odniesieniem do konstrukcji o³tarzy i obrazu ponad wej¶ciem. Oznacza to, ¿e informacje zawarte w obrazach niektórych stacji bêd± siê odnosi³y do testamentu.

 

1/ Stacja pierwsza pokazuje nam odkrywaj±c± siê kotarê teatru zdarzeñ z g³ównym aktorem w pierwszym planie, Jezusem Chrystusem.

2/ Kolejna stacja pokazuje ukrzy¿owanego Chrystusa w otoczeniu osób towarzysz±cych, a po¶ród nich jest tylko jeden stra¿nik.

 

3/   4/ 

 

3/ Stacja trzynasta przedstawia obraz bardzo delikatnego obchodzenia siê z cia³em Chrystusa. Wygl±da to tak jakby osoby, które zdejmuj± go z krzy¿a, zwraca³y szczególn± uwagê by nic mu siê nie sta³o.

4/ Na tej stacji widaæ cia³o niesionego do grobu Chrystusa a z jego boku p³ynie krew. Krew bêdzie p³ynê³a tylko z rany ¿ywego cz³owieka. Jest tu pokazany obraz, który mówi, ¿e w grocie po³o¿ono nieprzytomnego Jezusa. Po odzyskaniu ¶wiadomo¶ci uka¿e siê on potajemnie kilku osobom a nastêpnie zniknie z pola widzenia spo³eczno¶ci.

 

g/ Trzej ch³opcy

 

/ 2/ 3/ 

 

Trzech bli¼niaczo do siebie podobnych ch³opców jest przedstawione wraz z g³ównymi figurami w ko¶ciele.

 

 

 

1.      Postaæ opisana, jako ¦w. Józef trzyma na rêku pierwsze dziecko. Twarz tej postaci przedstawia nam m³odego mê¿czyznê a nie starego Józefa. Ta twarz jest bardzo podobna do wygl±du oblicza, jakie czêsto posiadaj± figury Chrystusa. Chrystus trzyma w prawej rêce kwiat lilii.

2.      Postaæ opisana, jako Matka Chrystusa trzyma na rêku drugie dziecko. W kontek¶cie do dziecka, które trzyma Chrystus, ta postaæ przedstawia Magdalenê. Dowodem jest tu korona z lili±, która wskazuje na ród Chrystusa i Magdaleny, jako przysz³e pokolenia królów z lili± w herbie.

3.      Postaæ Antoniego z Padwy, trzyma na rêku trzecie dziecko. W prawej rêce równie¿ trzyma kwiat lilii a dziecko stoi na otwartej ksi±¿ce, któr± trzyma w lewej rêce.

 


Na fresku, który widnieje po przeciwnej stronie o³tarza w jednej ze scen jest przedstawiona ta sama postaæ niewiasty, która jest opisana, jako Matka Chrystusa z dzieckiem na rêku. Obie niewiasty s± z twarzy identyczne. Tu jest pokazana jak opiekuje siê czworgiem dzieci. Starsz± dziewczyn±, dwojgiem synów i ma³ym dzieckiem na rêce. W tym widoku jest ona w towarzystwie Chrystusa, bêd±c od niego m³odsz± osob±. Taki wizerunek wyklucza, by tu na fresku i na pos±gu, mog³a byæ przedstawiana Matka Chrystusa, jest to Magdalena z dzieæmi. Po zastosowaniu w stosunku do tego fresku odpowiedniej obróbki w postaci ciêæ, widok tej rodziny znika a pozostaje widok, jaki mo¿na zobaczyæ z miejsca przed ukrytym w górach grobowcem Magdaleny i Chrystusa.

 

h/ Malowid³a we wnêtrzu ko¶cio³a.

 

 

Na ca³ym zapleczu o³tarza widoczne s± inicja³y w postaci zespolonych liter M i S. Taka forma litery M wystêpuje na postumencie figurki niewiasty po lewej stronie przed ko¶cio³em. Tam, jako inicja³, jest po³±czona z liter± A.

 

Inicja³ w ko¶ciele dotyczy tej postaci niewiasty, która jest przedstawiana wizerunkiem figurki przed ko¶cio³em.

  

Alfa i Omega, tych liter nie mog³o zabrakn±æ w zbiorze testamentu. W my¶l przekazu od Boga, który jest zaszyfrowany w tek¶cie Apokalipsy, alfa i omega symbolizuj± zakres wiedzy Syna Boga, który ma przyj¶æ na Ziemiê. Pierwsza i ostatnia litera alfabetu jednego z jêzyków mówi, ¿e cz³owiek oznaczony tym symbolem, bêdzie posiada³ pe³n± wiedzê w jednej z dziedzin. Alfabet grecki odnosi siê do jêzyka aramejskiego a ten z kolei do tekstów biblijnych. Pe³na wiedza wskazywanej postaci bêdzie, wiêc dotyczy³a spraw boskich i duchowych.

 

Alfa i Omega w kontek¶cie testamentu symbolizuje ojca ¿yj±cej rodziny, przedstawianej w jego tre¶ci.

 

i/ Cechy wspólne symboli.

 

   

 

  

1.      Wszystkie krzy¿e w ko¶ciele ramiona maj± zakoñczone kwiatem lilii, jest to jednoznaczne odniesienie do Chrystusa i jego potomków w królewskich rodach z lili± w herbie.

2.      Wszêdzie wystêpuj±ce zdobienia ro¶linne z widocznym owocem, symbolizuj± p³odno¶æ – rodzinê wielodzietn±.

3.      Charakterystyczne filarki s± w ka¿dym miejscu, gdzie tworz± nawy dla przedstawienia wspólnych cech rodzinnych, ró¿nych postaci.

4.      Lukowe formy zamykaj±ce filarki dope³niaj± budowy naw.

5.      Ma³e wie¿yczki ponad sklepieniem naw równie¿ tworz± wspólnotê wizerunku.

Testament Rodu Graala 

Cz. 4

 

j/ Dzia³anie proboszcza Berengera Sauniere w czasie tworzenia ostatecznej formy wizerunku testamentu.

 

Wielu ludzi w czasie historycznym przyczyni³o siê do utworzenia obecnie istniej±cego obrazu Testamentu Rodu Graala. Ró¿ne dzia³ania, które wynika³y z sytuacji ¿yciowych powodowa³y tworzenie przez tych ludzi okre¶lonych rze¼b, obrazów, lub napisów. Ca³okszta³t obrazu istnia³ tylko w zamy¶le Boga. Poszczególne czê¶ci roz³o¿one w czasie wielu wieków, by³y wynikiem dzia³ania w zakresie indywidualnych potrzeb twórczych, lub rodowych przekazów. Wszystkie takie dzia³ania w swojej g³êbi posiada³y boskie natchnienie duchowe, które nawet nie zosta³o rozpoznane ich zmys³ami, jako wp³yw zewnêtrzny, tylko przyjête z racji w³asnych potrzeb.

 

B. Sauniere, generalnie przebudowa³ szatê ozdobn± ko¶cio³a i jego okolic. Motywacje, jakie kierowa³y jego dzia³aniami pochodzi³y z istniej±cych ozdób i tajemniczych manuskryptów. W swojej pracy bra³ pod uwagê przekazy historyczne spadkobierców rodu i przekazy ¿yj±cych jego potomków. Uwzglêdnia³ równie¿ informacje zawarte w obrazach znanych mistrzów malarstwa.

 

W efekcie stworzy³ dwa zaszyfrowane dzie³a, które posiadaj± cechy kompletnego wizerunku i spójnego przekazu, na planie Testamentu Rodu Graala i na planie informacji o miejscu ukrycia jakiego¶ wa¿nego skarbu. W sprawie dotycz±cej miejsca ukrycia grobowca Magdaleny, wspó³pracowa³ z proboszczem H. Boudetem i przekaza³ w³asn± czê¶æ informacji.

 

Zaszyfrowanie tych wszystkich informacji, by³o na tyle g³êbokie, ¿e nikt przed nami nawet ich nie wskaza³ w sposób rzeczywisty. Wszelkie publikacje, których by³o bardzo du¿o a po¶ród nich wiele bezcelerów wydawniczych, nie wnios³y realnej szansy na odkrycie tych tajemnic. Do odkrycia ich niezbêdne by³y informacje pomocnicze, które posiada³em z racji poznania wiedzy od Boga.

 

B. Sauniere by³ osob± wybran±, o czym ¶wiadczy jego data urodzenia, urodzi³ siê 11 kwietnia 1852 roku, jako najstarszy z siedmiorga rodzeñstwa. Data urodzenia wskazuje na znak zodiakalny Barana i taki znak zodiaku jest wyrze¼biony na wizygockiej kolumnie, która by³a jednym z dwóch filarów podtrzymuj±cych o³tarz w ko¶ciele przed jego remontem. Wed³ug informacji historycznych w takim filarku B. Sauniere odnalaz³ 4 manuskrypty.

 

Filarek sta³ w takiej pozycji, ¿e znaki i napisy by³y odwrócone, co mo¿e ¶wiadczyæ – czytaj inaczej. Natomiast inicja³y w dolnej czê¶ci filarka s± w normalnej pozycji i symbolizuj± jak opisa³em w cz. 1. Wed³ug interpretacji ten inicja³ ma oznaczaæ „Ave Maryja”, jednak bior±c pod uwagê, ¿e wykonany zosta³ przez Wizygotów w VII wieku trudno przyj±æ by dotyczy³ Matki Chrystusa.


 
Oryginalny wizygocki filarek, który znajduje siê w muzeum parafialnym.

 

Odwrócone liczby uzyskuj± znaczenie szczególne w odniesieniu do innego miejsca, które znajduje siê przy drzwiach wej¶ciowych do ko¶cio³a.

 


 

Cyfry na filarku s± odwrócone i posiadaj± nietypow± formê a te na ko¶ciele jednoznacznie mówi± o jakiej¶ dacie. W odniesieniu do wyrze¼bionej postaci, która mo¿e symbolizowaæ rodz±ce siê dziecko, ta data bêdzie mia³a znaczenie daty urodzenia zapowiadanej w testamencie postaci matki lub ojca. W ¶wietle obu liczb nale¿y tê datê odpowiednio zinterpretowaæ.

 

Istnieje tu wskazówka w postaci wyrze¼bionego li¶cia, który ma siedem kulek a liczba siedem w Apokalipsie, jest najwa¿niejszym kluczem do jej odszyfrowania. Mówi, ¿e wszystko, co jest symbolizowane siódemk± pochodzi z Nieba. Z tego wynika, ¿e to rodz±ce siê dziecko i liczba siedmiu kulek, jak równie¿ data, symbolizuj± datê narodzin zapowiadanego przyj¶cia Syna Boga, ojca we wskazywanej testamentem rodzinie.

 

W jaki sposób B. Sauniere wskazuje na inicja³y i datê urodzenia?

 


 

Odrêczny rysunek ksiêdza Saunière przedstawia ko³o zodiaku i wpisane w nie trójk±ty a na obwodzie ko³a litery i symbole.

 

W dolnej czê¶ci ko³a zodiaku widnieje litera „S” a obok niej po dwie litery z prawe i lewej strony. Swoj± wielko¶ci± te piêæ liter wyró¿nia siê z po¶ród wszystkich tu widniej±cych. Ostatni wyraz w opisie ko³a zodiaku brzmi „Jason”. Czytanie od prawej do lewej jest uzasadnione w dwojaki sposób. Tak poruszaj± siê wskazówki zegara i w takim kierunku przemieszcza siê S³oñce po znakach zodiaku na niebosk³onie.

 

W kolejnej ods³onie tego szyfru, mamy te litery zapisane w postaci zwyk³ego pisma, JA – S – ON. W polskim znaczeniu takiego zapisu a tak on wygl±da, napis mówi, Moje nazwisko zaczyna siê na „S” i jego nazwisko bêdzie siê zaczyna³o na „S”.

 

W tym momencie wyja¶ni³o siê znaczenie trzeciej litery dotycz±cej inicja³ów.

1.      „M” i „A” z postumentu.

2.      „M” i „S” z tak du¿ej ilo¶ci symboli istniej±cych za o³tarzem.

3.      „S” Bêdzie pierwsz± liter± nazwiska a „M” imieniem matki, z kolei „A” imieniem ojca, zapowiadanej testamentem rodziny, spadkobierców Chrystusa na Ziemi.

 

Sauniere urodzi³ siê w 1852r. 11 kwietnia, jest, wiêc zodiakalnym baranem a taki znak zodiaku jest wyrze¼biony na postumencie.

 

Symbol zodiakalny lwa, wyrze¼biony na postumencie dotyczy postaci zapowiadanej a znak barana dotyczy B. Sauniera.

 

Niew±tpliwie data urodzenia Bérengera Saunière, jak równie¿ jego dzia³alno¶æ w Rennes le Chateau, nobilituj± go do pozycji czynnika wi±¿±cego informacje zawarte w Testamencie Rodu Graala. Jego data urodzenia zwi±zana jest z informacjami zaszyfrowanymi w motywach wyrze¼bionych na postumencie. Ta sytuacja wyja¶nia, dlaczego ksi±dz Saunière obj±³ parafiê i przeprowadzi³ te wszystkie prace.

 

 

   

Spróbujmy z posiadanych liczb, z³o¿yæ datê urodzenia ojca zapowiadanej testamentem rodziny.

 

Wyrze¼bione cyfry maj± specyficzny wygl±d, dwie jedynki s± identyczne jak dwie litery I w napisie MISSION. Taka forma ³±czy napis z liczb± i w efekcie tworzy wspólny przekaz. Liczba dotyczy daty urodzenia zapowiadanego Syna Boga, który bêdzie zwi±zany ze spraw± wskazywan± napisem „MISSION”

 

Forma litery „A” w inicjale, poprzez zakrycie wierzcho³kiem ¶rodkowego kr±¿ka ³±czy j± z 9 kr±¿kami, czyli ³±czy j± z cyfr± 9.

 

1.      Liczba 9, która bêdzie okre¶la³a jakie¶ cechy w dacie urodzenia.

 

Dwie jedynki posiadaj± p³ytsze wg³êbienia, co odró¿nia je od pozosta³ych i pozwala utworzyæ niezale¿n± liczbê 11.

 

2.      Liczba 11, która po uwzglêdnieniu cech liczby 8, jako miesi±ca urodzenia, mo¿e oznacza dzieñ urodzenia.

 

Pozosta³a cyfra 8, która odnosi siê do Lwa w znaku zodiaku.

 

3.      Liczba 8, która jest ostatni± wskazywan± przez sposób wykonania rze¼b, spe³nia podzia³ liczby 1891 na uzasadnione czê¶ci liczbowe.

 

Nie posiadamy jeszcze roku urodzenia a pozosta³a nam tylko jedna liczba „9” do dyspozycji.

 

Niewiele by ona wskazywa³a gdyby nie B. Sauniere, jako element ca³ej uk³adanki testamentu. Miesi±c kwiecieñ z jego daty urodzenia zgadza siê z charakterem rze¼by znaku zodiaku Barana, który jest elementem wspólnym ze znakiem zodiaku Lwa, jako wizerunek na postumencie.

 

Taka wspólnota pozwala na zmianê daty urodzenia B. Sauniere; - 1852r. kwiecieñ 11.

Zakres zmiany mo¿emy przeprowadziæ tylko w sposób wstawienia cyfry „9”, która pozosta³a do dyspozycji. Bior±c pod uwagê skalê czasu historycznego logiczna jest tylko zmiana w zakresie setek lat.

 

Data B. Sauniere to 1852r wymieniamy „8” na „9” i otrzymujemy Datê urodzenia Syna Boga 1952r.

 

Po uzupe³nieniu wszystkich logicznie i zgodnie z zasadami uzyskanych sk³adników liczbowych otrzymujemy pe³na datê urodzenia Syna Boga 11 08 1952r

 

 

                                                          WNIOSKI

 

Reasumuj±c w tre¶ci przedstawionej w postaci obrazów, zapisany jest Testamentu Rodu Graala. Jest on zaszyfrowany w Rennes le Chateau, na terenie ko¶cio³a i w jego otoczeniu. Mo¿emy z jego wizerunku wyci±gn±æ kilka punktów, które bêd± kwintesencj± przekazu Boga.

 

I.       Testament mówi o dwóch rodzinach, które s± po³±czone wiêzami krwi.

II.    Rodziny te, s± wielodzietne a dzieci w przewa¿aj±cej mierze to ch³opcy.

III. Pierwsz± wskazywan± rodzin±, jest ¿yj±ca dwa tysi±ce lat temu, rodzina Chrystusa i Magdaleny.

IV. Ich synowie, byli protoplastami wszystkich rodów królewskich, które posiadaj± w herbie lilie.

V.    Rodzina Chrystusa i Magdaleny, poprzez zapis testamentu wskazuje swoich spadkobierców ¶wiêtej krwi.

VI. Dla pe³nego potwierdzenia rzetelno¶ci przekazu, zawarte w testamencie informacje wskazuj± na istnienie grobowca Chrystusa i Magdaleny.

VII.                     Przekaz testamentu, poprzez warto¶ci kontekstowe, wskazuje kilka punktów zawieraj±cych precyzyjne informacje dotycz±ce spadkobierców.

 

1/ Testament po raz pierwszy musi by otwarty w czasie, gdy wskazywana rodzina czystej krwi, bêdzie mia³a dwoje dzieci i w czasie bezpo¶rednio po tym, urodzi im siê trzecie dziecko.

2/ Matka w tej rodzinie bêdzie posiada³a prawa królowej.

3/ Ojciec bêdzie wskazywanym proroctwami i oczekiwanym Synem Boga.

4/ Inicja³y Matki, imiê na literê „M”, nazwisko na literê „S”.

5/ Inicja³y ojca, imiê na literê „A”, nazwisko na literê „S”.

6/ Ojciec bêdzie posiada³ pe³n± wiedze z zakresu wiedzy o Bogu i duchowo¶ci.

7/ Bêdzie on przedstawia³ geometriê pochodz±c± od Boga.

8/ Jego data urodzenia to, 1952r 11 sierpieñ.©
 Magdalena i Andrzej Struski de Merowing
29.11.12

Wszelkie Prawa Zastrze¿one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.

Rennes les Bains, Rennes le Chateau, France,FR,