> Strona główna > Blog > Egipt i Rennes-le-Château > PRZEKAZ OD BOGA W RENNES LE CHATEAU - TESTAMENT RODU GRAALA cz.I i cz.2
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala
>  Blog
PRZEKAZ OD BOGA W RENNES LE CHATEAU - TESTAMENT RODU GRAALA cz.I i cz.2
Data 04/12/2012 23:31  Autor Andrzej_Struski  Klikniêæ 36666  Jêzyk Polish
  TESTAMENT RODU GRAALA cz.I i cz.2

Przedmowa.
 

 

Rennes le Chateau jest miejscem, gdzie ulokowane s± rze¼by i malowid³a, które swoim wizerunkiem tworz± obrazowy zbiór tre¶ci „Testamentu Rodu Graala”. Zbiór ten, ukryty jest w chrze¶cijañskim klimacie ¶wi±tyni, w jej rze¼bach i zdobieniach zarówno wewn±trz jak i na zewn±trz ko¶cio³a.

 

Tu w Rennes le Chateau, twórcy Testamentu Rodu Graala, pozostawili znaki proroctwa „pisz±c” na kamieniu i w obrazach. Rze¼by i malowid³a, swoim charakterem, nie ró¿ni± siê wiele, od innych motywów sakralnych, s± takie by nie budzi³y podejrzeñ, i mog³y bezpiecznie zachowaæ siê do dzisiejszego dnia.

 

Ca³y zbiór tego testamentu, posiada wspólny mianownik, jest nim przekazywana obraz rodziny i potomstwa.

 

Z tych wizerunków, mo¿emy wyci±gn±æ nastêpuj±ce wnioski.

1.      Rze¼by na ko¶ciele i w jego wnêtrzu, ukazuj± informacje ¶wiadcz±ce o istnieniu dwóch wielodzietnych rodzin.

2.      Jedna z tych rodzin ¿y³a w przesz³o¶ci.

3.      Druga rodzina ¿yje obecnie i pochodzi, z krwi rodziny pierwszej.

4.      Szczegó³y zawarte w wizerunkach wskazuj± cechy osobiste wszystkich postaci.

 TESTAMENT RODU GRAALA

                       

Cz. 1

I.                   Wskazanie miejsca ukrycia tre¶ci testamentu.

Tre¶æ testamentu ukryta jest w wizerunkach rze¼b i obrazów, które s± dekoracjami ko¶cio³a w Rennes le Chateau, i w jego najbli¿szym otoczeniu.

 

 

II.                Z tych wizerunków, mo¿emy wyci±gn±æ nastêpuj±ce wnioski.

Ca³y zbiór jest podzielony na kilka tematycznych pod zbiorów.

 

a/ Wizerunek serca Chrystusa, widoczny na figurce umiejscowionej na wilii Betanii.


 

Willa Betania z widoczn± na wysoko¶ci 2 piêtra figurk± Chrystusa.

 

Mówi±ce serce Chrystusa, tak w skrócie mo¿na zdefiniowaæ istotê tej rze¼by.  Wizerunek, który na postaci Chrystusa eksponuje Jego serce, jest bardzo wymowny. Serce z takim wizerunkiem jest symbolem twarzy, B. Sauniere uczyni³ tak, by zwróciæ uwagê, na informacje ukryte w obrazach i rze¼bach.

 

Wygl±d tego serca posiada szczególn± wymowê, jednoznacznie wskazuj±c na oczy, które s± szeroko otwarte. Przy tych szeroko otwartych oczach, wyra¼ny kontrast widzimy patrz±c na usta a raczej w miejsce gdzie one powinny byæ. Nie istniej±, a raczej nie ma ich, bo zamkniête koron± cierniow±.

 

Wymowa ta, jest jednoznaczna a informacja, jak± uzyskujemy mówi, by bardzo wnikliwie patrzeæ na wszystko, co siê tu znajduje. Nale¿y dojrzeæ i oceniæ ka¿dy detal, bêd±cy nawet najdrobniejszym szczegó³em istniej±cych tu zdobieñ. Patrzeæ, to nie tylko widzieæ, patrzeæ to równie¿ my¶leæ, te szeroko otwarte oczy i tak szczelnie zamkniête usta, mówi± jednoznacznie. Bardzo dok³adnie ogl±daj i bardzo dok³adnie analizuj.

 

b/ Zdobienia ponad drzwiami wej¶ciowymi do Ko¶cio³a.


1/   2/  

 


Widok „1”; - w pierwszym tle widzimy trzy podobne do siebie nawy. W ¶rodkowej stoi figurka niewiasty w dwóch bocznych s± usytuowane dwie kwitn±ce ro¶liny. Kolejne dwie ro¶liny stoj± poza nawami. Ro¶liny zdaj± siê byæ identyczne, ró¿ni je sposób ekspozycji. Dwie ro¶liny, które stoj± poza nawami, s± przypisane do wspólnego charakteru obrazu, poprzez lokalizacjê ich na stopniach swego rodzaju podium. W taki sposób s± one przypisane do wspólnej grupy piêciu eksponowanych widoków w pierwszym tle.

W zakres pierwszego t³a nale¿y zaliczyæ szósty widok, jest nim pn±cze winoro¶li, które poprzez okrêg z napisem ¦w. Maria Magdalena, ³±czy ten widok z postaci± niewiasty.

 

Taki charakter ekspozycji sze¶ciu widoków, sugeruje pe³n± ich wspólnotê. Mo¿na przyj±æ, ¿e widoczne ro¶liny symbolizuj± ludzi. Gdyby ro¶liny mia³y byæ tylko dekoracj±, powinny byæ bardzie ró¿norodne w swym wygl±dzie. Identyczno¶æ w przyrodzie, jest rzecz± niespotykan± a zastosowanie naw, jako ekspozycji równej cz³owiekowi, jest jednoznacznie wymowne.

 

One symbolizuj± ludzi, ludzi, którzy s± zwi±zani ze ¦w. Mari± Magdalen±.

 

Widok „2”: - Wizerunek ¦w. Marii Magdaleny w ci±¿y, która trzyma krzy¿ na rêkach, jednoznacznie wskazuje, ¿e w czasie po ukrzy¿owaniu Chrystusa jest ona w ci±¿y.

Zdobienia dwóch filarków po obu stronach Magdaleny, s± tak wykonane by w okre¶lonej perspektywie, ukazywa³y wzory przypominaj±ce ma³e dzieci. Symboli dzieci jest tutaj kilka, co jest wskazaniem na wielodzietn± rodzinê.

 

Ekspozycja Magdaleny ¶wiadczy o ¿yciu Chrystusa, cz³owieka, który poza kanonami kultu, jest normalnym mê¿czyzn± i wraz z Magdalen± ma kilkoro dzieci.

To wskazanie jest wyra¿one rzecz±, któr± ona trzyma w rêkach, (jest to krzy¿ symbol Chrystusa) w odniesieniu do widocznej ci±¿y i symboli dzieci.

 

Lilie wyrze¼bione ponad g³ow± Magdaleny wskazuj± na ich potomków, przysz³e rody królewskie z lili± w herbie.

 

3/  4/  


Widok „3”; - Winoro¶l jest eksponowana na ca³ej podstawie podestu.

Winoro¶l bêd±c uznanym symbolem Chrystusa, wskazuje na jego postac w tym obrazie, i jako szósty widok pierwszego planu, symbolizuje Chrystusa, jako podstawê wskazywanej tu rodziny.

 

Na li¶ciach winoro¶li s± widoczne naciêcia, których wygl±d jest powi±zany ze znakami wskazuj±cymi miejsce lokalizacji w Rennes les Bains grobowca Magdaleny. W takim kontek¶cie mo¿na przyj±æ za³o¿enie, ¿e ten grobowiec jest wspólnym, Magdaleny i Chrystusa. Drugim znaczeniem naciêæ, jest informacja dziel±ca widoki tego obrazu, na symbole wskazuj±ce dwie rodziny.

 

Jedna ju¿ le¿y w grobie i pozosta³ po niej ród z lili± w herbie i druga ¿yj±ca, która jest symbolizowana kwitn±cymi ro¶linami, bêd±ca bezpo¶rednimi spadkobiercami krwi Chrystusowej.

 

Widok „4”; - Identyczny wygl±d czterech ro¶lin, jest nienaturaln± form± dla dekoracji kwiatami, natomiast doskona³± symbolik± w kwestii przekazu dotycz±cego rodziny. Istniej± dwie ró¿nice w identyczno¶ci wygl±du tych czterech ro¶lin. Pierwsza charakteryzuje siê podzia³em na ro¶liny w nawach i te, które nie stoj± w nawach tylko na wspólnym podium. Druga ró¿nica dzieli równie¿ te same ro¶liny, te w nawach posiadaj± po dwa li¶cie wiêcej, ni¿ te, które stoj± na pode¶cie.

 

W odniesieniu do Magdaleny, której postac jest umiejscowiona w nawie, mo¿na przyj±æ, ¿e dwie nawy z ro¶linami symbolizuj± ojca i matkê, pozosta³e dwie dzieci.

 

Szczególny wygl±d li¶ci, drugie li¶cie zakrywaj± owoce (nienaturalnie zamykaj±c im dostêp do ¶wiat³a) mówi±, ¿e takie rze¼by ro¶lin symbolizuj± opiekê nad potomstwem. Taki wygl±d u wszystkich ro¶lin symbolizuje wielodzietn± rodzinê.

 

Ro¶liny s± pokazane w trakcie rozwoju biologicznego, taki wizerunek wskazuje na ¿ycie. Ró¿nica pokazana w mniejszej ilo¶ci li¶ci na dwóch ro¶linach, ukazuje czas w rozwoju ro¶lin a tym samym w ¿yciu rodziny. Wszystkie ro¶liny posiadaj± tak± sam± ilo¶æ kwiatów, jedynie dwie maj± mniej li¶ci, czyli dwoje dzieci ju¿ ¿yje a kolejne maj± byæ poczête. Kwiaty oznaczaj± stan zapylenia w rozwoju ro¶liny, tym samym w rodzinie powinno by poczête kolejne dziecko.

 

W tym miejscu i momencie zapisany jest czas odczytania testamentu. Jest on to¿samy z czasem, gdy wskazywana testamentem rodzina, pocznie trzecie dziecko.


c/ Figurka niewiasty w koronie znajduj±ca siê po lewej stronie przed wej¶ciem do Ko¶cio³a oraz, zawarte na niej rze¼by i napisy

 

1/ Druga figurka niewiast w ci±¿y, stoi na postumencie po lewej stronie przy wili Betanii. Posiada dwie cechy charakterystyczne: - koronê z o¶miu wie¿ i ró¿aniec przewieszony przez prawe ramie.

 

Korona zbudowana z wie¿, jest symbolem walki, lub ca³kowitej zmiany. Zburzenie starego porz±dku i zbudowanie od nowa. Takiej korony nie mo¿e mieæ Matka Chrystusa. Z kolei Magdalena nie mo¿e dysponowaæ ró¿añcem. Jego pierwsze formy stosowania notowane s± na trzynasty wiek w religii katolickiej. Kult Magdaleny to g³ównie ¶rodowisko Albigensów -Katarów, mordowanych w papieskich krucjatach.

 

Ró¿aniec jest tu szczególnym wskazaniem, wisz±cy na przedramieniu mówi, ze ju¿ nie jest u¿ywany. Nie jest trzymany w d³oni, tylko odsuniêty na przedramiê. Postac, która go tak trzyma, mog³a porzuciæ wiarê chrze¶cijañsk±.

 

W kontek¶cie testamentu, nale¿y przyj±æ, ¿e eksponowana w taki sposób niewiasta, jest matk± we wskazywanej obrazem ponad drzwiami wej¶ciowym do ko¶cio³a, ¿yj±cej rodzinie potomków Chrystusa i Magdaleny.

 

1/  2/ 2/ Postument, na którym stoi tajemnicza niewiasta.

W dolnej czê¶ci postumentu znajduje siê znak utworzony z liter A i M. Forma tych liter jest tak dobrana, by razem utworzy³y wizerunek dziecka. Ten znak graficzny wskazuje inicja³y rodziców i dziecko. Dziecko jest dziewczynk±, tym samym litera M, jako najbardziej po³±czona z postaci± dziecka bêdzie inicja³em imienia Matki. A jako kolejna litera symbolu, bêdzie inicja³em imienia ojca.Powy¿ej znaku, widnieje napis MISSION a pod nim cyfry 1891.

Napis jest wyrze¼biony w szczególny sposób, wygl±da to tak, jakby celowo wskazywane by³y wybrane litery. Tymi wybranymi literami s± dwie litery S.

 

Cyfry równie¿ s± rze¼bione w taki sposób, by wykazaæ indywidualny wizerunek niektórych cyfr. Szczególny wygl±d cyfr, pozwala na interpretacjê liczby, lub pojedynczych cyfr.
Informacjami pomocnymi w interpretacji napisu i cyfr, s± znaki umieszczone na postumencie. Widoczne tu s± dwa symbole u podstawy krzy¿a, po lewej znak zodiaku Barana a po prawej symbol mêski. Nale¿y przyj±æ, ¿e strona prawa bêdzie odpowiada³a postaci ojca, co wynika z istniej±cego tu znaku mêskiego. Ponad prawym ramieniem krzy¿a widoczny jest drugi znak zodiaku Lew. W tym miejscu do inicja³u imienia ojca litery A, dodajemy miesi±c jego urodzenia, bêdzie to lipiec – 7, lub sierpieñ – 8.

 

Czy znak Barana odpowiada matce?

Na to pytanie brak jednoznacznej odpowiedzi, dlatego, ¿e nigdzie nie ma znaku wskazuj±cego na kobietê. Z kolei w zwi±zku z testamentem, istniej± inne przes³anki, które mog± mieæ zwi±zek z tym znakiem zodiaku.

TESTAMENT RODU GRAALA Cz. 2 


3/ 
 4/ 


3/ Niewiasta w ci±¿y na postumencie z koron± i ró¿añcem nie jest ani Maryj± ani Magdalen±.

W kontek¶cie testamentu, nale¿y przyj±æ, ¿e eksponowana w taki sposób niewiasta, jest matk± we wskazywanej obrazem ponad drzwiami wej¶ciowym do ko¶cio³a, ¿yj±cej rodzinie potomków Chrystusa i Magdaleny.

 

4/ Wizerunek pokazuje, ¿e ta niewiasta posiada prawo do tytu³u królowej, co wskazane jest koron± na jej g³owie. Bior±c pod uwagê fakt, ¿e nie jest to matka Chrystusa, wyniesiona przez chrze¶cijañstwo do miana królowej, to ta niewiasta musi posiadaæ inne niezbywalne prawa do tego Królowej.

 

d/ O³tarz w ko¶ciele.1/   2/ 

1/ Kolejny zbiór informacji wnosi wizerunek o³tarza w ko¶ciele.

Ju¿ w pierwszej ocenie pierwszego planu o³tarza, widoczna jest podobne rozwi±zanie formy budowy o³tarza i zbioru rze¼b ponad drzwiami wej¶ciowymi – widok 2. Uzupe³nieniem tego wspólnego wizerunku jest forma konstrukcji o³tarza, który znajduje siê w wilii Betanii – widok 3.3/   4/ 


3/ Na pierwszym planie widoku o³tarza w wilii Betanii, poza wrêcz identyczn± z poprzednimi dwoma wizerunkami, budow± dolnej partii o³tarza, tu w górnej czê¶ci o³tarza istnieje zupe³nie nowy obraz w postaci witra¿u. Wyeksponowanie pó³okr±g³ego wizerunku z zagêszczonym ciemniejszym kolorem w pionowej osi, zmusza do zastanowienia siê nad tym widokiem. O³tarz w Wilii Betanii wygl±da tak, jakby jego górna czê¶æ zosta³a rozebrana a miejsce po nie zast±pi³ widok górzystego terenu. W zwi±zku z tym widokiem, nale¿y wyci±gn±æ odpowiednie wnioski, jako, ¿e nie mo¿e byæ on przypadkowy.

 

Pó³ okr±g³a forma a szczególnie ten element witra¿u, który pokazuje zagêszczenie wzorów przy osi pionowej, kieruje temat do fresku znajduj±cego siê w ko¶ciele po przeciwnej stronie o³tarza.

 

4/ Ogólny wizerunek tego fresku, jest podobny do wizerunku witra¿a. W konstrukcji fresku istnieje pewien szczegó³, który posiada zwi±zek z widokiem pionowego zagêszczenia przy osi na witra¿u. Wyeksponowanie poprzez wysuniêcie do przodu, czê¶ci ¶rodkowej z ca³ego fresku, pozwala na utworzenia innego widoku.

 

5/, Je¿eli z³o¿ymy widok fresku w taki sposób, by wysuniêta do przodu jego czê¶æ zosta³a zakryta, uka¿e siê inny widok. Znika góra z postaciami, wraz z postaci± Chrystusa i Magdaleny, które w my¶l tego wizerunku le¿± w grobowcu. Nowy widok przedstawia taki pejza¿, jaki jest widoczny z miejsca, gdzie znajduje siê grobowiec. 

5/   

5/ Pierwszy krok w poszukiwaniu w³a¶ciwego widoku.

 

Pierwszy plan tego widoku przedstawia trzy ska³y, jedna na drugiej w cyrkowej pozie. W naturze takie ska³y nie wystêpuj±. Widok tak ustawionych ska³ jest sugesti±, ¿e nale¿y usun±æ tê czê¶æ obrazu, usun±æ „cyrkow± pozê ska³”.

 

Na tym pejza¿u jest widoczna dolina, która le¿y wzd³u¿ widoku. Lewa strona doliny jest wyeksponowana a prawa tylko zaznaczona, czê¶ci± ostatniego wzgórza. Na obrazie widoczne s± dwa takie same krzewy i dwie takie same lilie. W odniesieniu do ska³, które tu nie powinny byæ widoczne, wyciêcie ska³ usunie jeden krzew i jedn± liliê.6/  7/ 


Dwa zbli¿enia pokazuj± znaki, które precyzyjnie oznaczaj± miejsca uciêcia widoku fresku z lewej „6’ i z prawej „7”. Tymi znakami s± klinowe wciêcia widoczne w ska³ach. Po lewej ska³a za krzewem a po prawej ska³a ponad bia³ym trójk±cikiem.8/  


Widok „8” pokazuje pejza¿ po z³o¿eniu obrazu. Pierwszy plan, to ga³±zki jakiego¶ krzewu, który ro¶nie ponad wej¶ciem do grobowca, co dowodzi, ¿e grobowiec znajduje siê w górach. Drugi widok pierwszego planu pokazuje dwie lilie. Ta po prawej, jest rze¼b± a ta po lewej ¿yw± ro¶lina. Te lilie symbolizuj± dwie rodziny z rodu Chrystusa i Magdaleny. Chrystus i Magdalena le¿± w tym grobowcu a wskazywana testamentem rodzina ¿yje.

Trzecim elementem pierwszego planu, jest widok skalistej - lewej strony doliny.

 

W dalszym planie obrazu, widoczne s± dwa miejsca zabudowane, jedno w dolinie a drugie na czubku ska³. Jest to widok Rennes les Bains, które le¿y w dolinie i ruin Blanchefort, które le¿± dok³adnie w takim usytuowaniu na wierzcho³ku skalistej góry. Ten widok jest dowodem, na to, ¿e grobowiec Magdaleny i Chrystusa znajduje siê w okolicy Rennes les Bains.


9/  
10/ 

9/ Winoro¶l jest wspólna cech± wszystkich trzech opisywanych obrazów, nie znika na o³tarzu w wilii Betanii, tak jak zniknê³a rodzina Chrystusa. Winoro¶l, bêd±ca pierwszo planow± dekoracj± trzech obrazów w kontek¶cie do odniesienia dotycz±cego grobowca pokazuje, ¿e wskazywany w testamencie ród Chrystusa nadal ¿yje na ziemi. W odniesieniu do takiej informacji, nale¿y dok³adnie okre¶liæ cechy dotycz±ce ¿yj±cej rodziny, która jako druga jest wskazywana w tre¶ci testamentu.

 

e/ Ambona.

1/  2/ 


 

1/ Równie¿ ambona jest miejscem gdzie istniej± nawy, takie jak na poprzednich obrazach.

Wygl±d tych naw jest wrêcz bli¼niaczo podobny do widniej±cych na obrazie ponad wej¶ciem do ko¶cio³a.

 

Nawy zawieraj± w sobie postacie ewangelistów, jednak nie wszystkie. Cztery postacie ewangelistów s± rozdzielone pi±t±. Postaci±, która przedstawia cz³owieka trzymaj±cego w lewej rêce symbol geometrii a palcem wskazuj±cym prawej rêki pokazuje do góry. Taki wizerunek pi±tej postaci mówi, ¿e geometria, któr± przedstawia jest ¶wiêt± geometri±. Wskazuj±c palcem prosto „w Niebo”, przekazuje informacjê uzupe³niaj±c±, która ¶wiadczy, ¿e ta geometria pochodzi od Boga.

 

To¿samo¶æ tej postaci, jest wskazana poprzez rze¼by znajduj±ce siê w dwóch nawach, które s± usytuowane poza nawami z ewangelistami. Dwie dodatkowe nawy, s± tak usytuowane, ¿e zamykaj± ca³y zbiór postaci. Rze¼by w tych nawach przedstawiaj± takie same ro¶liny, jakie s± widoczne ponad wej¶ciem do ko¶cio³a. Ro¶liny s± prawie identyczne, ró¿ni± siê tylko ilo¶ci± kwiatów a li¶cie tych ro¶lin nie chroni± w³asnych owoców. Inaczej jak u ro¶lin ponad wej¶ciem, które poprzez przykrycie li¶æmi owoców, symbolicznie wskazuj± opiekê nad dzieæmi.

 

Tu przedstawione dwie ro¶liny, poprzez odkryte owoce symbolizuj± dwoje doros³ych a poprzez kwiaty dzieci. To, ¿e te ro¶liny zamykaj± zbiór postaci w tym czterech ewangelistów,

i postac mê¿czyzny mówi±cego o geometrii, ¶wiadczy o ich symbolice dotycz±cej ludzi zwi±zanych z Chrystusem. Wskazywana rodzina, jest ¶ci¶le powi±zana z pi±t± postaci±, która przekazuje geometrie prosto o Boga.

 

Te dwie ro¶liny jak i pozosta³e ponad wej¶ciem stoj± w identycznych wazonach, które swoim kszta³tem przypominaj± kielich, lub Graal. Jest to jednoznaczne odniesienie do Rodu Graala. Owoce tych ro¶lin posiadaj± wygl±d podobny do owoców winoro¶li, co symbolizuje Ród Chrystusa.©  Magdalena i Andrzej Struski de Merowing  
A.D.13.11.2012.

Wszelkie Prawa Zastrze¿one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.

Rennes les bains, Rennes le Chateau,