> Strona g│ˇwna > Blog
Kalendarz
Maj 2019
P W Ž C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano>  Blog
PRZEKAZ OD BOGA W RENNES LE CHATEAU - TESTAMENT RODU GRAALA cz.I i cz.2
Data 04/12/2012 23:31  Autor Andrzej_Struski  Klikni੠7793  Jŕzyk Polish
  TESTAMENT RODU GRAALA cz.I i cz.2

Przedmowa.
 

 

Rennes le Chateau jest miejscem, gdzie ulokowane s┬▒ rze┬╝by i malowid┬│a, które swoim wizerunkiem tworz┬▒ obrazowy zbiór tre┬Âci „Testamentu Rodu Graala”. Zbiór ten, ukryty jest w chrze┬Âcija├▒skim klimacie ┬Âwi┬▒tyni, w jej rze┬╝bach i zdobieniach zarówno wewn┬▒trz jak i na zewn┬▒trz ko┬Âcio┬│a.

 

Tu w Rennes le Chateau, twórcy Testamentu Rodu Graala, pozostawili znaki proroctwa „pisz┬▒c” na kamieniu i w obrazach. Rze┬╝by i malowid┬│a, swoim charakterem, nie ró┬┐ni┬▒ si├¬ wiele, od innych motywów sakralnych, s┬▒ takie by nie budzi┬│y podejrze├▒, i mog┬│y bezpiecznie zachowa├Ž si├¬ do dzisiejszego dnia.

 

Ca┬│y zbiór tego testamentu, posiada wspólny mianownik, jest nim przekazywana obraz rodziny i potomstwa.

 

Z tych wizerunków, mo┬┐emy wyci┬▒gn┬▒├Ž nast├¬puj┬▒ce wnioski.

1.      Rze┬╝by na ko┬Âciele i w jego wn├¬trzu, ukazuj┬▒ informacje ┬Âwiadcz┬▒ce o istnieniu dwóch wielodzietnych rodzin.

2.      Jedna z tych rodzin ┬┐y┬│a w przesz┬│o┬Âci.

3.      Druga rodzina ┬┐yje obecnie i pochodzi, z krwi rodziny pierwszej.

4.      Szczegó┬│y zawarte w wizerunkach wskazuj┬▒ cechy osobiste wszystkich postaci.

 TESTAMENT RODU GRAALA

                       

Cz. 1

I.                   Wskazanie miejsca ukrycia tre┬Âci testamentu.

Tre┬Â├Ž testamentu ukryta jest w wizerunkach rze┬╝b i obrazów, które s┬▒ dekoracjami ko┬Âcio┬│a w Rennes le Chateau, i w jego najbli┬┐szym otoczeniu.

 

 

II.                Z tych wizerunków, mo┬┐emy wyci┬▒gn┬▒├Ž nast├¬puj┬▒ce wnioski.

Ca┬│y zbiór jest podzielony na kilka tematycznych pod zbiorów.

 

a/ Wizerunek serca Chrystusa, widoczny na figurce umiejscowionej na wilii Betanii.


 

Willa Betania z widoczn┬▒ na wysoko┬Âci 2 pi├¬tra figurk┬▒ Chrystusa.

 

Mówi┬▒ce serce Chrystusa, tak w skrócie mo┬┐na zdefiniowa├Ž istot├¬ tej rze┬╝by.  Wizerunek, który na postaci Chrystusa eksponuje Jego serce, jest bardzo wymowny. Serce z takim wizerunkiem jest symbolem twarzy, B. Sauniere uczyni┬│ tak, by zwróci├Ž uwag├¬, na informacje ukryte w obrazach i rze┬╝bach.

 

Wygl┬▒d tego serca posiada szczególn┬▒ wymow├¬, jednoznacznie wskazuj┬▒c na oczy, które s┬▒ szeroko otwarte. Przy tych szeroko otwartych oczach, wyra┬╝ny kontrast widzimy patrz┬▒c na usta a raczej w miejsce gdzie one powinny by├Ž. Nie istniej┬▒, a raczej nie ma ich, bo zamkni├¬te koron┬▒ cierniow┬▒.

 

Wymowa ta, jest jednoznaczna a informacja, jak┬▒ uzyskujemy mówi, by bardzo wnikliwie patrze├Ž na wszystko, co si├¬ tu znajduje. Nale┬┐y dojrze├Ž i oceni├Ž ka┬┐dy detal, b├¬d┬▒cy nawet najdrobniejszym szczegó┬│em istniej┬▒cych tu zdobie├▒. Patrze├Ž, to nie tylko widzie├Ž, patrze├Ž to równie┬┐ my┬Âle├Ž, te szeroko otwarte oczy i tak szczelnie zamkni├¬te usta, mówi┬▒ jednoznacznie. Bardzo dok┬│adnie ogl┬▒daj i bardzo dok┬│adnie analizuj.

 

b/ Zdobienia ponad drzwiami wej┬Âciowymi do Ko┬Âcio┬│a.


1/   2/  

 


Widok „1”; - w pierwszym tle widzimy trzy podobne do siebie nawy. W ┬Ârodkowej stoi figurka niewiasty w dwóch bocznych s┬▒ usytuowane dwie kwitn┬▒ce ro┬Âliny. Kolejne dwie ro┬Âliny stoj┬▒ poza nawami. Ro┬Âliny zdaj┬▒ si├¬ by├Ž identyczne, ró┬┐ni je sposób ekspozycji. Dwie ro┬Âliny, które stoj┬▒ poza nawami, s┬▒ przypisane do wspólnego charakteru obrazu, poprzez lokalizacj├¬ ich na stopniach swego rodzaju podium. W taki sposób s┬▒ one przypisane do wspólnej grupy pi├¬ciu eksponowanych widoków w pierwszym tle.

W zakres pierwszego t┬│a nale┬┐y zaliczy├Ž szósty widok, jest nim pn┬▒cze winoro┬Âli, które poprzez okr├¬g z napisem ┬Žw. Maria Magdalena, ┬│┬▒czy ten widok z postaci┬▒ niewiasty.

 

Taki charakter ekspozycji sze┬Âciu widoków, sugeruje pe┬│n┬▒ ich wspólnot├¬. Mo┬┐na przyj┬▒├Ž, ┬┐e widoczne ro┬Âliny symbolizuj┬▒ ludzi. Gdyby ro┬Âliny mia┬│y by├Ž tylko dekoracj┬▒, powinny by├Ž bardzie ró┬┐norodne w swym wygl┬▒dzie. Identyczno┬Â├Ž w przyrodzie, jest rzecz┬▒ niespotykan┬▒ a zastosowanie naw, jako ekspozycji równej cz┬│owiekowi, jest jednoznacznie wymowne.

 

One symbolizuj┬▒ ludzi, ludzi, którzy s┬▒ zwi┬▒zani ze ┬Žw. Mari┬▒ Magdalen┬▒.

 

Widok „2”: - Wizerunek ┬Žw. Marii Magdaleny w ci┬▒┬┐y, która trzyma krzy┬┐ na r├¬kach, jednoznacznie wskazuje, ┬┐e w czasie po ukrzy┬┐owaniu Chrystusa jest ona w ci┬▒┬┐y.

Zdobienia dwóch filarków po obu stronach Magdaleny, s┬▒ tak wykonane by w okre┬Âlonej perspektywie, ukazywa┬│y wzory przypominaj┬▒ce ma┬│e dzieci. Symboli dzieci jest tutaj kilka, co jest wskazaniem na wielodzietn┬▒ rodzin├¬.

 

Ekspozycja Magdaleny ┬Âwiadczy o ┬┐yciu Chrystusa, cz┬│owieka, który poza kanonami kultu, jest normalnym m├¬┬┐czyzn┬▒ i wraz z Magdalen┬▒ ma kilkoro dzieci.

To wskazanie jest wyra┬┐one rzecz┬▒, któr┬▒ ona trzyma w r├¬kach, (jest to krzy┬┐ symbol Chrystusa) w odniesieniu do widocznej ci┬▒┬┐y i symboli dzieci.

 

Lilie wyrze┬╝bione ponad g┬│ow┬▒ Magdaleny wskazuj┬▒ na ich potomków, przysz┬│e rody królewskie z lili┬▒ w herbie.

 

3/  4/  


Widok „3”; - Winoro┬Âl jest eksponowana na ca┬│ej podstawie podestu.

Winoro┬Âl b├¬d┬▒c uznanym symbolem Chrystusa, wskazuje na jego postac w tym obrazie, i jako szósty widok pierwszego planu, symbolizuje Chrystusa, jako podstaw├¬ wskazywanej tu rodziny.

 

Na li┬Âciach winoro┬Âli s┬▒ widoczne naci├¬cia, których wygl┬▒d jest powi┬▒zany ze znakami wskazuj┬▒cymi miejsce lokalizacji w Rennes les Bains grobowca Magdaleny. W takim kontek┬Âcie mo┬┐na przyj┬▒├Ž za┬│o┬┐enie, ┬┐e ten grobowiec jest wspólnym, Magdaleny i Chrystusa. Drugim znaczeniem naci├¬├Ž, jest informacja dziel┬▒ca widoki tego obrazu, na symbole wskazuj┬▒ce dwie rodziny.

 

Jedna ju┬┐ le┬┐y w grobie i pozosta┬│ po niej ród z lili┬▒ w herbie i druga ┬┐yj┬▒ca, która jest symbolizowana kwitn┬▒cymi ro┬Âlinami, b├¬d┬▒ca bezpo┬Ârednimi spadkobiercami krwi Chrystusowej.

 

Widok „4”; - Identyczny wygl┬▒d czterech ro┬Âlin, jest nienaturaln┬▒ form┬▒ dla dekoracji kwiatami, natomiast doskona┬│┬▒ symbolik┬▒ w kwestii przekazu dotycz┬▒cego rodziny. Istniej┬▒ dwie ró┬┐nice w identyczno┬Âci wygl┬▒du tych czterech ro┬Âlin. Pierwsza charakteryzuje si├¬ podzia┬│em na ro┬Âliny w nawach i te, które nie stoj┬▒ w nawach tylko na wspólnym podium. Druga ró┬┐nica dzieli równie┬┐ te same ro┬Âliny, te w nawach posiadaj┬▒ po dwa li┬Âcie wi├¬cej, ni┬┐ te, które stoj┬▒ na pode┬Âcie.

 

W odniesieniu do Magdaleny, której postac jest umiejscowiona w nawie, mo┬┐na przyj┬▒├Ž, ┬┐e dwie nawy z ro┬Âlinami symbolizuj┬▒ ojca i matk├¬, pozosta┬│e dwie dzieci.

 

Szczególny wygl┬▒d li┬Âci, drugie li┬Âcie zakrywaj┬▒ owoce (nienaturalnie zamykaj┬▒c im dost├¬p do ┬Âwiat┬│a) mówi┬▒, ┬┐e takie rze┬╝by ro┬Âlin symbolizuj┬▒ opiek├¬ nad potomstwem. Taki wygl┬▒d u wszystkich ro┬Âlin symbolizuje wielodzietn┬▒ rodzin├¬.

 

Ro┬Âliny s┬▒ pokazane w trakcie rozwoju biologicznego, taki wizerunek wskazuje na ┬┐ycie. Ró┬┐nica pokazana w mniejszej ilo┬Âci li┬Âci na dwóch ro┬Âlinach, ukazuje czas w rozwoju ro┬Âlin a tym samym w ┬┐yciu rodziny. Wszystkie ro┬Âliny posiadaj┬▒ tak┬▒ sam┬▒ ilo┬Â├Ž kwiatów, jedynie dwie maj┬▒ mniej li┬Âci, czyli dwoje dzieci ju┬┐ ┬┐yje a kolejne maj┬▒ by├Ž pocz├¬te. Kwiaty oznaczaj┬▒ stan zapylenia w rozwoju ro┬Âliny, tym samym w rodzinie powinno by pocz├¬te kolejne dziecko.

 

W tym miejscu i momencie zapisany jest czas odczytania testamentu. Jest on to┬┐samy z czasem, gdy wskazywana testamentem rodzina, pocznie trzecie dziecko.


c/ Figurka niewiasty w koronie znajduj┬▒ca si├¬ po lewej stronie przed wej┬Âciem do Ko┬Âcio┬│a oraz, zawarte na niej rze┬╝by i napisy

 

1/ Druga figurka niewiast w ci┬▒┬┐y, stoi na postumencie po lewej stronie przy wili Betanii. Posiada dwie cechy charakterystyczne: - koron├¬ z o┬Âmiu wie┬┐ i ró┬┐aniec przewieszony przez prawe ramie.

 

Korona zbudowana z wie┬┐, jest symbolem walki, lub ca┬│kowitej zmiany. Zburzenie starego porz┬▒dku i zbudowanie od nowa. Takiej korony nie mo┬┐e mie├Ž Matka Chrystusa. Z kolei Magdalena nie mo┬┐e dysponowa├Ž ró┬┐a├▒cem. Jego pierwsze formy stosowania notowane s┬▒ na trzynasty wiek w religii katolickiej. Kult Magdaleny to g┬│ównie ┬Ârodowisko Albigensów -Katarów, mordowanych w papieskich krucjatach.

 

Ró┬┐aniec jest tu szczególnym wskazaniem, wisz┬▒cy na przedramieniu mówi, ze ju┬┐ nie jest u┬┐ywany. Nie jest trzymany w d┬│oni, tylko odsuni├¬ty na przedrami├¬. Postac, która go tak trzyma, mog┬│a porzuci├Ž wiar├¬ chrze┬Âcija├▒sk┬▒.

 

W kontek┬Âcie testamentu, nale┬┐y przyj┬▒├Ž, ┬┐e eksponowana w taki sposób niewiasta, jest matk┬▒ we wskazywanej obrazem ponad drzwiami wej┬Âciowym do ko┬Âcio┬│a, ┬┐yj┬▒cej rodzinie potomków Chrystusa i Magdaleny.

 

1/  2/ 2/ Postument, na którym stoi tajemnicza niewiasta.

W dolnej cz├¬┬Âci postumentu znajduje si├¬ znak utworzony z liter A i M. Forma tych liter jest tak dobrana, by razem utworzy┬│y wizerunek dziecka. Ten znak graficzny wskazuje inicja┬│y rodziców i dziecko. Dziecko jest dziewczynk┬▒, tym samym litera M, jako najbardziej po┬│┬▒czona z postaci┬▒ dziecka b├¬dzie inicja┬│em imienia Matki. A jako kolejna litera symbolu, b├¬dzie inicja┬│em imienia ojca.Powy┬┐ej znaku, widnieje napis MISSION a pod nim cyfry 1891.

Napis jest wyrze┬╝biony w szczególny sposób, wygl┬▒da to tak, jakby celowo wskazywane by┬│y wybrane litery. Tymi wybranymi literami s┬▒ dwie litery S.

 

Cyfry równie┬┐ s┬▒ rze┬╝bione w taki sposób, by wykaza├Ž indywidualny wizerunek niektórych cyfr. Szczególny wygl┬▒d cyfr, pozwala na interpretacj├¬ liczby, lub pojedynczych cyfr.
Informacjami pomocnymi w interpretacji napisu i cyfr, s┬▒ znaki umieszczone na postumencie. Widoczne tu s┬▒ dwa symbole u podstawy krzy┬┐a, po lewej znak zodiaku Barana a po prawej symbol m├¬ski. Nale┬┐y przyj┬▒├Ž, ┬┐e strona prawa b├¬dzie odpowiada┬│a postaci ojca, co wynika z istniej┬▒cego tu znaku m├¬skiego. Ponad prawym ramieniem krzy┬┐a widoczny jest drugi znak zodiaku Lew. W tym miejscu do inicja┬│u imienia ojca litery A, dodajemy miesi┬▒c jego urodzenia, b├¬dzie to lipiec – 7, lub sierpie├▒ – 8.

 

Czy znak Barana odpowiada matce?

Na to pytanie brak jednoznacznej odpowiedzi, dlatego, ┬┐e nigdzie nie ma znaku wskazuj┬▒cego na kobiet├¬. Z kolei w zwi┬▒zku z testamentem, istniej┬▒ inne przes┬│anki, które mog┬▒ mie├Ž zwi┬▒zek z tym znakiem zodiaku.

TESTAMENT RODU GRAALA Cz. 2 


3/ 
 4/ 


3/ Niewiasta w ci┬▒┬┐y na postumencie z koron┬▒ i ró┬┐a├▒cem nie jest ani Maryj┬▒ ani Magdalen┬▒.

W kontek┬Âcie testamentu, nale┬┐y przyj┬▒├Ž, ┬┐e eksponowana w taki sposób niewiasta, jest matk┬▒ we wskazywanej obrazem ponad drzwiami wej┬Âciowym do ko┬Âcio┬│a, ┬┐yj┬▒cej rodzinie potomków Chrystusa i Magdaleny.

 

4/ Wizerunek pokazuje, ┬┐e ta niewiasta posiada prawo do tytu┬│u królowej, co wskazane jest koron┬▒ na jej g┬│owie. Bior┬▒c pod uwag├¬ fakt, ┬┐e nie jest to matka Chrystusa, wyniesiona przez chrze┬Âcija├▒stwo do miana królowej, to ta niewiasta musi posiada├Ž inne niezbywalne prawa do tego Królowej.

 

d/ O┬│tarz w ko┬Âciele.1/   2/ 

1/ Kolejny zbiór informacji wnosi wizerunek o┬│tarza w ko┬Âciele.

Ju┬┐ w pierwszej ocenie pierwszego planu o┬│tarza, widoczna jest podobne rozwi┬▒zanie formy budowy o┬│tarza i zbioru rze┬╝b ponad drzwiami wej┬Âciowymi – widok 2. Uzupe┬│nieniem tego wspólnego wizerunku jest forma konstrukcji o┬│tarza, który znajduje si├¬ w wilii Betanii – widok 3.3/   4/ 


3/ Na pierwszym planie widoku o┬│tarza w wilii Betanii, poza wr├¬cz identyczn┬▒ z poprzednimi dwoma wizerunkami, budow┬▒ dolnej partii o┬│tarza, tu w górnej cz├¬┬Âci o┬│tarza istnieje zupe┬│nie nowy obraz w postaci witra┬┐u. Wyeksponowanie pó┬│okr┬▒g┬│ego wizerunku z zag├¬szczonym ciemniejszym kolorem w pionowej osi, zmusza do zastanowienia si├¬ nad tym widokiem. O┬│tarz w Wilii Betanii wygl┬▒da tak, jakby jego górna cz├¬┬Â├Ž zosta┬│a rozebrana a miejsce po nie zast┬▒pi┬│ widok górzystego terenu. W zwi┬▒zku z tym widokiem, nale┬┐y wyci┬▒gn┬▒├Ž odpowiednie wnioski, jako, ┬┐e nie mo┬┐e by├Ž on przypadkowy.

 

Pó┬│ okr┬▒g┬│a forma a szczególnie ten element witra┬┐u, który pokazuje zag├¬szczenie wzorów przy osi pionowej, kieruje temat do fresku znajduj┬▒cego si├¬ w ko┬Âciele po przeciwnej stronie o┬│tarza.

 

4/ Ogólny wizerunek tego fresku, jest podobny do wizerunku witra┬┐a. W konstrukcji fresku istnieje pewien szczegó┬│, który posiada zwi┬▒zek z widokiem pionowego zag├¬szczenia przy osi na witra┬┐u. Wyeksponowanie poprzez wysuni├¬cie do przodu, cz├¬┬Âci ┬Ârodkowej z ca┬│ego fresku, pozwala na utworzenia innego widoku.

 

5/, Je┬┐eli z┬│o┬┐ymy widok fresku w taki sposób, by wysuni├¬ta do przodu jego cz├¬┬Â├Ž zosta┬│a zakryta, uka┬┐e si├¬ inny widok. Znika góra z postaciami, wraz z postaci┬▒ Chrystusa i Magdaleny, które w my┬Âl tego wizerunku le┬┐┬▒ w grobowcu. Nowy widok przedstawia taki pejza┬┐, jaki jest widoczny z miejsca, gdzie znajduje si├¬ grobowiec. 

5/   

5/ Pierwszy krok w poszukiwaniu w┬│a┬Âciwego widoku.

 

Pierwszy plan tego widoku przedstawia trzy ska┬│y, jedna na drugiej w cyrkowej pozie. W naturze takie ska┬│y nie wyst├¬puj┬▒. Widok tak ustawionych ska┬│ jest sugesti┬▒, ┬┐e nale┬┐y usun┬▒├Ž t├¬ cz├¬┬Â├Ž obrazu, usun┬▒├Ž „cyrkow┬▒ poz├¬ ska┬│”.

 

Na tym pejza┬┐u jest widoczna dolina, która le┬┐y wzd┬│u┬┐ widoku. Lewa strona doliny jest wyeksponowana a prawa tylko zaznaczona, cz├¬┬Âci┬▒ ostatniego wzgórza. Na obrazie widoczne s┬▒ dwa takie same krzewy i dwie takie same lilie. W odniesieniu do ska┬│, które tu nie powinny by├Ž widoczne, wyci├¬cie ska┬│ usunie jeden krzew i jedn┬▒ lili├¬.6/  7/ 


Dwa zbli┬┐enia pokazuj┬▒ znaki, które precyzyjnie oznaczaj┬▒ miejsca uci├¬cia widoku fresku z lewej „6’ i z prawej „7”. Tymi znakami s┬▒ klinowe wci├¬cia widoczne w ska┬│ach. Po lewej ska┬│a za krzewem a po prawej ska┬│a ponad bia┬│ym trójk┬▒cikiem.8/  


Widok „8” pokazuje pejza┬┐ po z┬│o┬┐eniu obrazu. Pierwszy plan, to ga┬│┬▒zki jakiego┬ krzewu, który ro┬Ânie ponad wej┬Âciem do grobowca, co dowodzi, ┬┐e grobowiec znajduje si├¬ w górach. Drugi widok pierwszego planu pokazuje dwie lilie. Ta po prawej, jest rze┬╝b┬▒ a ta po lewej ┬┐yw┬▒ ro┬Âlina. Te lilie symbolizuj┬▒ dwie rodziny z rodu Chrystusa i Magdaleny. Chrystus i Magdalena le┬┐┬▒ w tym grobowcu a wskazywana testamentem rodzina ┬┐yje.

Trzecim elementem pierwszego planu, jest widok skalistej - lewej strony doliny.

 

W dalszym planie obrazu, widoczne s┬▒ dwa miejsca zabudowane, jedno w dolinie a drugie na czubku ska┬│. Jest to widok Rennes les Bains, które le┬┐y w dolinie i ruin Blanchefort, które le┬┐┬▒ dok┬│adnie w takim usytuowaniu na wierzcho┬│ku skalistej góry. Ten widok jest dowodem, na to, ┬┐e grobowiec Magdaleny i Chrystusa znajduje si├¬ w okolicy Rennes les Bains.


9/  
10/ 

9/ Winoro┬Âl jest wspólna cech┬▒ wszystkich trzech opisywanych obrazów, nie znika na o┬│tarzu w wilii Betanii, tak jak znikn├¬┬│a rodzina Chrystusa. Winoro┬Âl, b├¬d┬▒ca pierwszo planow┬▒ dekoracj┬▒ trzech obrazów w kontek┬Âcie do odniesienia dotycz┬▒cego grobowca pokazuje, ┬┐e wskazywany w testamencie ród Chrystusa nadal ┬┐yje na ziemi. W odniesieniu do takiej informacji, nale┬┐y dok┬│adnie okre┬Âli├Ž cechy dotycz┬▒ce ┬┐yj┬▒cej rodziny, która jako druga jest wskazywana w tre┬Âci testamentu.

 

e/ Ambona.

1/  2/ 


 

1/ Równie┬┐ ambona jest miejscem gdzie istniej┬▒ nawy, takie jak na poprzednich obrazach.

Wygl┬▒d tych naw jest wr├¬cz bli┬╝niaczo podobny do widniej┬▒cych na obrazie ponad wej┬Âciem do ko┬Âcio┬│a.

 

Nawy zawieraj┬▒ w sobie postacie ewangelistów, jednak nie wszystkie. Cztery postacie ewangelistów s┬▒ rozdzielone pi┬▒t┬▒. Postaci┬▒, która przedstawia cz┬│owieka trzymaj┬▒cego w lewej r├¬ce symbol geometrii a palcem wskazuj┬▒cym prawej r├¬ki pokazuje do góry. Taki wizerunek pi┬▒tej postaci mówi, ┬┐e geometria, któr┬▒ przedstawia jest ┬Âwi├¬t┬▒ geometri┬▒. Wskazuj┬▒c palcem prosto „w Niebo”, przekazuje informacj├¬ uzupe┬│niaj┬▒c┬▒, która ┬Âwiadczy, ┬┐e ta geometria pochodzi od Boga.

 

To┬┐samo┬Â├Ž tej postaci, jest wskazana poprzez rze┬╝by znajduj┬▒ce si├¬ w dwóch nawach, które s┬▒ usytuowane poza nawami z ewangelistami. Dwie dodatkowe nawy, s┬▒ tak usytuowane, ┬┐e zamykaj┬▒ ca┬│y zbiór postaci. Rze┬╝by w tych nawach przedstawiaj┬▒ takie same ro┬Âliny, jakie s┬▒ widoczne ponad wej┬Âciem do ko┬Âcio┬│a. Ro┬Âliny s┬▒ prawie identyczne, ró┬┐ni┬▒ si├¬ tylko ilo┬Âci┬▒ kwiatów a li┬Âcie tych ro┬Âlin nie chroni┬▒ w┬│asnych owoców. Inaczej jak u ro┬Âlin ponad wej┬Âciem, które poprzez przykrycie li┬Â├Žmi owoców, symbolicznie wskazuj┬▒ opiek├¬ nad dzie├Žmi.

 

Tu przedstawione dwie ro┬Âliny, poprzez odkryte owoce symbolizuj┬▒ dwoje doros┬│ych a poprzez kwiaty dzieci. To, ┬┐e te ro┬Âliny zamykaj┬▒ zbiór postaci w tym czterech ewangelistów,

i postac m├¬┬┐czyzny mówi┬▒cego o geometrii, ┬Âwiadczy o ich symbolice dotycz┬▒cej ludzi zwi┬▒zanych z Chrystusem. Wskazywana rodzina, jest ┬Âci┬Âle powi┬▒zana z pi┬▒t┬▒ postaci┬▒, która przekazuje geometrie prosto o Boga.

 

Te dwie ro┬Âliny jak i pozosta┬│e ponad wej┬Âciem stoj┬▒ w identycznych wazonach, które swoim kszta┬│tem przypominaj┬▒ kielich, lub Graal. Jest to jednoznaczne odniesienie do Rodu Graala. Owoce tych ro┬Âlin posiadaj┬▒ wygl┬▒d podobny do owoców winoro┬Âli, co symbolizuje Ród Chrystusa.©  Magdalena i Andrzej Struski de Merowing  
A.D.13.11.2012.

Wszelkie Prawa Zastrze┬┐one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.

Rennes les bains, Rennes le Chateau,