> Strona główna > Blog > Materialy nades³ane do redakcji portalu > NOSTRADAMUS VATINICIA CODE
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala
>  Blog
NOSTRADAMUS VATINICIA CODE
Data 28/04/2011 11:27  Autor Dorothy Kozlowska  Klikniêæ 42153  Jêzyk Polish
“Przydomek, który przyj±³ Nostradamus ³±czy poprzez sk³ad literowy postaæ Chrystusa, Nostradamusa i Syna Cz³owieczego, który w czasach ostatecznych wed³ug Proroctw ma ¿yæ na Ziemi”  

 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE

 

“Przydomek, który przyj±³ Nostradamus ³±czy poprzez sk³ad literowy postaæ Chrystusa, Nostradamusa i Syna Cz³owieczego, który w czasach ostatecznych wed³ug Proroctw ma ¿yæ na Ziemi.” 

 

 

  
 

 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE – taki tytu³ widnieje na odnalezionej w 1982 przez w³oskich dziennikarzy Enza Massa i Roberto Pinotti w G³ównej Narodowej Bibliotece w Rzymie we W³oszech ksi±¿ce, wewn±trz niej widnieje podpis: Michel de Notredame. Inne przydane ksi±¿ce tytu³y, które mo¿na miêdzy innymi znale¿æ w wikipedii to: “The Vaticinia Michaelis Nostradami de Futuri Christi Vicarii ad Cesarem Filium D. I. A. Interprete” (Proroctwa Michela Nostradamusa dotycz±ce przysz³o¶ci papie¿y do Cezara jego syna, obja¶nione przez Lorda Abbota Joachima) lub Vaticinia Nostradami ( Proroctwa Nostradamusa). Ksi±¿ka stanowi zbiór osiemdziesiêciu akwarelowych wizerunków zebranych jako ilustrowany kodeks. Dokument mo¿e byæ znaleziony w bibliotece pod tytu³em, "Fondo Vittorio Emanuele 307".

 

Karta biblioteczna wype³niona przez Kartuzjañskich ojców do³±czona do manuskryptu stwierdza, ¿e wizerunki nale¿a³y do Francuskiego jasnowidza Nostradamusa (1503-1566). Karta wskazuje, ¿e kodeks zosta³ przywieziony do Rzymu przez syna Nostradamusa - César de Nostredame w celu przekazania go kardyna³owi  Maffeo Barberini, który pó¿niej zosta³ papie¿em Urbanem VIII(1623-1644).

 

Wizerunki zawieraj± m.in. symboliczne przedmioty, litery, zwierzêta, chor±gwie, tr±bki, krzy¿e, ¶wieczki; sugeruj± przysz³e k³opoty dla Ko¶cio³a katolickiego.

Niektórzy s±dz±, ¿e tajemnicze dziwne wizerunki s± proroctwami dotycz±cymi naszej przysz³o¶ci.

Na niektórych wizerunkach pojawia siê postaæ Lwa.

 
 


   

 


 

Postaæ Lwa wystêpuje równie¿ w centuriach Nostradamusa:

 

 

VIII. 34

 

„Lew w Lyonie odniesie triumf:

Ofiarê z³o¿± Lui na zboczach Jury

Z tysiêcy mieszkañców Wschodu, po siedem razy i trzy.

Obalony Papie¿ smieræ odnajdzie w Lyonie.”

 

 

Szczególn± uwagê badaczy Nostradamusa zwróci³o siedem koñcowych wizerunków. Wizerunek 66 - pierwszy  w kolejno¶ci -  podkre¶la wa¿no¶æ s³oñca w zwi±zku z nadchodz±cym wydarzeniem. Jak stwierdza Vincent Bridges: “seria siedmiu wizerunków pod koniec ksi±¿ki

 
 
       

 

Nostradamus by³ prawdopodobnie powi±zany z zakonem Templariuszy i ko¶cio³em St. Michel-de-Apocalypse w Salon-de-Provence na którym nad wej¶ciem widniej± wizerunki, których symbole s± podobne do symboli zawartych w siedmiu wizerunkach Zaginionej Ksiêgi Nostradamusa. Na kopulastym tympanonie ko¶cio³a mo¿na miêdzy innymi zobaczyæ ¦w. Micha³a, wê¿a, poni¿ej jego postaci widoczny jest baranek, jest równiez krzy¿ Templariuszy.  Po¶ród tych centralnych postaci s± wizerunki Drzewa ¯ycia wraz z burboñsk± lili± Merowingów. 

'  


 

W filmie dokumentalnym jest poruszana kwestia trzynastego znaku zodiaku (Nostradamus bra³ pod uwagê równie¿ gwiazdozbiór Wê¿ownika). Kiedy s³oñce wzejdzie w idealnym ustawieniu w lini prostej  z centrum galaktyki usytuowanym pomiêdzy Skorpionem a Strzelcem w konstelacji Wê¿ownika - w tak zwanej “czarnej szczelinie” - bêdzie mia³o miejsce “Wielkie Ustawienie W Linii” - “Great Alignment”. Majowie opierali swój kalendarz na obserwacjach “ciemnej szczeliny”, nazywali j± Xibalba be lub Czarna Droga; byli ¶wiadomi gdzie ekliptyka przecina Czarn± Drogê i nadawali tej pozycji na niebie szczególne znaczenie. S³oñce ustawia siê dok³adnie w linii prostej z tym punktem przeciêcia w czasie zimowego przesilenia w 2012 roku. Jest to ostatni dzieñ wed³ug kalendarza Majów, zimowe przesilenie: 21 grudnia 2012 roku.

 

 Jednym z najbardziej zadziwiaj±cych i niezrozumia³ych elementów w ca³ym manuskrypcie jest napis “one male” - “jeden mê¿czyzna” w  wizerunku nr 67. Je¶li uwa¿nie spojrzy siê na stronê mo¿na  zauwa¿yæ te s³owa. 

 
  
 


 

Zastanawiaj±ce jest dlaczego Nostradamus napisa³ te s³owa po angielsku, gdy¿ w tym jêzyku nie pisa³, pisa³ w jêzyku francuskim, greckim, w³oskim, ³aciñskim i prowansalskim; s± to jedyne s³owa napisane po angielsku na tej stronie i wyró¿niaj± siê po¶ród pozosta³ych s³ów, które siê na niej znajduj±.

 

Ksia¿ka zosta³a odkryta w tym czasie kiedy wielu ludzi bardziej fascynuje siê obrazami ni¿ s³owami, ludzie przywykli do telewizji, fotografii, internetu, tego co kolorowe, co szybko przeka¿e informacje w przyjemny sposób, bo nie wymaga wysi³ku czy wiêkszego skupienia jak np. s³owo pisane. Czy Nostradamus to przewidzia³?

 

Cz³owiek wspó³czesny ¿yj±cy w spo³eczno¶ci XXI wieku jest cz³owiekiem ¿yj±cym w ¶wiecie obrazów, które zewsz±d w ¿yciu codziennym go otaczaj±. Czy wizerunki stanowi± obrazow± ksiêgê przepowiedni Nostradamusa skierowan± do cz³owieka ¿yj±cego w takim ¶wiecie ?

 

Czy ilustracje te s± ostatnim “listem” Nostradamusa - “listem” zaszyfrowanym przekazanym w formie obrazów ludziom ¿yj±cym w XXI wieku - w czasach ostatecznych?

 

Jak± wiadomo¶æ dla ludzi ¿yj±cych w XXI wieku zawiera “list” od najwiêkszego jasnowidza wszechczasów?

 

Wed³ug Proroctw - tylko jeden cz³owiek – mê¿czyzna – ¿yj±cy w Czasach Ostatecznych na Ziemi Syn Boga, potrafi prawid³owo odczytaæ Apokalipsê bêd±c± swoistym “listem” do ludzi ¿yj±cych w Czasach Ostatecznych przekazanym przez Jezusa Janowi – Objawieniem, które Jezus otrzyma³ od Boga jeszcze w Niebie, “listem” którego pierwsze trzy rozdzia³y skierowane s± jednoznacznym przekazem do Wybranych przez Boga.

 

Jak powiedzia³ Jay Weidner: “odkrycie tej ksi±¿ki w tym czasie to nie przypadek. Jest to czê¶æ procesu. A fakt, ¿e zosta³ zrobiony film i pokazany ¶wiatu jest czê¶cia tego procesu i je¶li Nostradamus móg³ zobaczyæ przysz³o¶æ wiedzia³ równie¿, ¿e to siê zdarzy.” Je¶li tak mia³o byæ, ¿e  ta ksi±¿ka zosta³a odkryta dopiero teraz na pocz±tku nowego tysi±clecia to odszyfrowanie jej znaczenia jest tym pilniejsze.”

 

“One male” - “jeden mê¿czyzna” - czy to znaczy, ¿e na ziemi w czasach, gdy jêzyk angielski bêdzie jêzykiem dominuj±cym na ¶wiecie a internet bêdzie g³ównym ¶rodkiem przekazywania informacji  oraz  obraz bêdzie mia³ du¿y wp³yw na  ¿yj±cego cz³owieka bêdzie równie¿ - w tych czasach -  ¿y³ jeden mê¿czyzna, który bêdzie potrafi³ w³a¶ciwie odczytaæ “list” - wizerunki Nostradamusa i przekazaæ odczytane przez siebie informacje ludziom ¿yj±cym w XXI wieku ?

 

Czy ksi±¿ka by³a zagubiona, czy mo¿e tak w³a¶nie mia³o byæ by zosta³a odkryta i objawiona ¶wiatu po 400-tu latach, gdy¿ wtedy bêdzie czas na odszyfrowanie zawartych w niej wizerunków - gdy¿ wtedy bêdzie ¿y³ wskazywany przez Nostradamusa - “jeden mê¿czyzna”.

 

 

 

Zebra³a i opracowa³a na podstawie ¼róde³ 

© Dorothy Kozlowska

Powy¿szy tekst jest tekstem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora oraz podaniem linku.

 

¯ród³a:

http://en.wikipedia.org/wiki/Vaticinia_Nostradami

http://www.encyclotopia.net/en/v/a/t/Vaticinia_Nostradami_ff17_Origins.html

http://topdocumentaryfilms.com/the-lost-book-of-nostradamus/

http://www.history.com/content/nostradamus/about-the-show

http://www.history.com/content/nostradamus/nostradamus-book-drawings

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gwiazdozbi%C3%B3r_W%C4%99%C5%BCownika

http://www.answers.com/topic/galactic-alignment-1

http://alignment2012.com/whatisga.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Nostradamus

http://vincentbridges.com/category/nostradamus/

http://vbaines.wordpress.com/2007/10/07/the-lost-book-of-nostradamus/

http://en.wikipedia.org/wiki/Salon-de-Provence

http://www.youtube.com/watch?v=MnAwK2Li77Q

 

¯ród³a obrazków: 

http://www.sevenstarhand.org/Vatican_Lies_Illuminated/index.html#Imageshttp://fiveprime.org/hivemind/Tags/agnusdei/Timeline

 Materia³ nades³any do redakcji portalu www.andrzejstruski.com
Redakcja Portalu nie ponosi odpowiedzialno¶ci za nades³ane materia³y i tre¶ci w nich zawarte