> Strona główna > Artykuly > Rozne > Jak przygotowac smacznego karpia w-g przepisu Andrzeja
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala

Jak przygotowac smacznego karpia w-g przepisu Andrzeja
Data 23/12/2010 13:58  Autor Andrzej Struski  Klikniêæ 20617  Jêzyk Polish
   Swego czasu trafi³em na ciekawy przepis jak przygotowaæ karpia by nie posiada³, specyficznego, niezbyt przyjemnego zapachu.  

Karp bez przykrego zapachu mu³u.


   Swego czasu trafi³em na ciekawy przepis jak przygotowaæ karpia by nie posiada³, specyficznego, niezbyt przyjemnego zapachu. Nie pamiêtam autora artyku³u, w którym przeczyta³em o takim sposobie przygotowania ryby. Minê³o od tego czasu ju¿ kilkadziesi±t lat i tylko tyle pozosta³o mi w pamiêci, ¿e jest to sposób przygotowania karpia po ¿ydowsku.

   Wiêkszo¶æ z nas, zapach dna zbiornika wodnego, jaki mo¿na wyczuæ w tej potrawie, odbiera niezbyt przyjemnie. Okaza³o siê, ¿e po zastosowaniu wspomnianego przepisu ca³y ten niezbyt przyjemny zapach znikn±³ jak kamfora. Co ciekawe miêso ryby, uzyska³o nie tylko inny zapach i smak, teraz ono posiada inn± konsystencje, jest najdelikatniejszym z po¶ród wszystkich tego typu potraw.

   Do wykonania w³a¶ciwego zapeklowania karpia, nale¿y przygotowaæ odpowiednie sk³adniki. Wystêpuje ich niewiele, bo tylko dwa i karp. Jest to cytryna i cebula. Istotna jest ilo¶æ tych sk³adników, która za pierwszym razem wydawa³a mi siê stanowczo za du¿a, mimo ilo¶æ wskazana w przepisie jest niezbêdna.

        Sk³ad produktów; wed³ug proporcji na jedn± oko³o dwu kilogramow± rybê.

1/ Karp 2 kg.
2/ Cebula 1kg.
3/ Cytryna 60 dkg.

   ¯adne przyprawy nie bêd± potrzebne do przygotowania ryby, dopiero przy jej pieczeniu, mo¿na zastosowaæ sól i to w minimalnych ilo¶ciach, lub w ogóle, bo miêso po peklowaniu uzyska specyficzny smak i zapach. Ten specyficzny smak i zapach, bêdzie efektem po³±czenia siê cech zapachowych sk³adników i powstanie niespotykany wtórny, zarówno zapach jak i smak..

 
 
Fot. 1 Przygotowane do peklowania trzy sk³adniki. 

 
Karp pokrojony w cienkie porcje, wskazane jest by te porcje posiada³y podobna wielko¶æ. Czas pieczenia po procesie peklowania jest bardzo krótki i nale¿y dobraæ wielko¶ci± wszystkie porcje do jednego pieczenia. Je¿eli w trakcie krojenia przygotujemy równe i niezbyt grube porcje (dzwonki dzielimy na po³owê), to miêso ryby upiecze siê w czasie dwóch trzech minut.

Cebula pokrojona tak jak do pieczenia, ca³y kilogram przygotowany w postaci drobnych frakcji.

Cytryny pokrojone w plastry, koñcówki bêd± równie¿ wykorzystane, poprzez wyci¶niêcie soku.


 
 
Fot. 2 Pokrojony Karp. 

 
 
 
Fot. 3 Pokrojona cebula. 

 
  
 
Fot. 4 Pokrojona w plastry cytryna. 

 
 
 
Fot. 5 Pierwsza warstwa. 

 
Naczynie do peklowania powinno byæ wysokie, by mo¿na by³o u³o¿yæ jak najwiêksz± ilo¶æ warstw.
Przygotowane produkty uk³adamy w taki sposób by na dnie naczynia, (które pomie¶ci je wszystkie) w pierwszej kolejno¶ci na³o¿yæ cebulê, nastêpnie pojedyncz± warstwê ryby i ponownie kolejn± warstwê cebuli. Na tak u³o¿on± pierwsz± warstwê k³adziemy plastry cytryny wyciskaj±c z nich sok, który przeniknie zarówno cebule jak i rybê. 


 
 
Fot. 6 Kolejna warstwa. 

 
      

Fot. 7 U³o¿one wszystkie warstwy sk³adników przykrywamy szczelnie plastrami cytryny i na tak przygotowany sk³ad wyciskamy sok z pozosta³ych po krojeniu koñcówek cytryn. Nastêpnie wstawiamy naczynie do lodówki na czas minimum 20 godz. jednak nie d³u¿szy ni¿ doba. D³u¿szy czas peklowania, spowoduje silniejsze nasycenie zapachem i smakiem porcji ryby.

    
 
Fot. 8 Porcje po oczyszczeniu z kawa³ków cebuli..

Oczyszczamy porcje ryby nie stosuj±c do tego ¿adnych p³ynów, czynimy to rêcznie.

   
 
Fot. 9 Przed przyst±pieniem do pieczenia otaczamy oczyszczone porcje w m±ce. 
 
Pieczemy na mocno rozgrzanym oleju, bacz±c by nie przywiera³y do patelni. Wskazane jest czêste obracanie porcji karpia. Jako przyprawê u¿ywamy tylko niewielkich ilo¶ci soli, lub pieczemy bez soli, wed³ug gustu smakowego.
Ryba nasyci³a siê specyficznym zapachem i smakiem, sama w sobie posiada aromat i smak. 

       
 
Fot. 10 Porcje po upieczeniu.
 

 

© Struski Andrzej

fotografie © Magdalena Struska de Merowing.

Powyzszy tekst jest tekstem autorskim
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku.