> Strona gwna > Artyku³y
Kalendarz
Luty 2018
P W C P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano
Wykladnia na temat filozofii prawdy
Data 03/12/2010 23:28  Autor Andrzej Struski  Klikni 4031  Jzyk Polish
 rozprawa na temat wiary i nauki

Filozofia na temat „PRAWDY”
Ustawmy w rzêdzie 10 ludzi w kolejno¶ci od upo¶ledzonego umys³owo do filozofa w porz±dku wzrastaj±cej wiedzy i inteligencji. Ka¿dy posiada swoj±, ograniczon± z uwagi na ograniczenia umys³u prawdê. No i mamy 10 prawd. Z tym ¿e i filozof wszystkiego nie wie. Jest zatem jaka¶ 11 prawda o której temu filozofowi sie nie ¶ni³o. 

Na temat czym jest prawda ³amali ju¿ sobie g³owê najwiêksi i s±dzê ¿e my do odkrycia czym ona jest nie dojdziemy.
   W my¶l bardzo subiektywnego pojmowania prawdy cz³owiek niewidomy od urodzenia zakwestionuje istnienie kolorów i bêdzie mia³ racjê? Powiesz mo¿e ¿e kto¶ widz±cy takiemu cz³owiekowi o kolorach powie i wtedy: 
- niewidomy uwierzy widomemu i do³±czy siê do jakiej¶ ogólnej prawdy
- niewidowmy nie uwierzy pozostaj±c w kregu prawdy (jak najbardziej dla niego przecie¿ s³usznej i jedynej) wyznawanej przez innych niewidomych nie wierz±cych w kolory.
Pierwszym co podejrzewa³ ¿e mo¿e istnieæ jaka¶ prawd± ponad ludzk± zdolno¶ci± pojmowania to Platon. A te prawdy transcendentne nazwa³ ideami. Stwierdzi³ ¿e chocia¿ idee s± obecne w rzeczach samej, czystej idei nie da sie zobaczyæ. Idea by³a dla niego najprawdziwsz± z prawd, reszta czego do¶wiadczamy to tylko cienie tej pierwszej.

Odpowied¼, która z mojej strony definitywnie powinna zakoñczyæ wyja¶nianie „niewyja¶nianego”, jak s±dzisz tematu prawdy nie przypisanej warto¶ci trwa³ej a co z tego wynika, rzeczy, której jeszcze nikt nie wyja¶ni³.

nikt nie wyja¶ni³ i nie wyja¶ni, czym jest prawda, i druga kwestia, chyba, ¿e przyjmniemy to na wiarê.
   Z punktu widzenia logiki, wyja¶niæ mo¿na wszystko, czym jest prawda równie¿.

Prawda jest zbiorem warto¶ci, który dla dowolnej postaci, posiada indywidualny dla niej a nadrzêdny wzgl±dem drugiej strony tematu, ciê¿ar gatunkowy.
   Ta nieosobowa cecha prawdy, niweluje zwrot, „Jam jest prawd±”. Abstrahuj±c od wskazywania postaci, je¿eli takowa okre¶li siebie, jako prawdê – k³amie.
   Dowód; je¿eli ju¿ trafi w warto¶æ, której¶ ze stron konfliktu, (bez konfliktu prawda nie ma racji bytu), to nie bêdzie prawd± drugiej strony, odnosz±cej siê do tematu.

Druga sprawa; dziesiêæ osobowo¶ci, ( w stosunku do okre¶lania warto¶ci, zastosowania odno¶nika – „prawda”, który dla mnie okre¶la warto¶æ, ale z mojego punktu widzenia) nie liczy siê inteligencja, liczy siê tylko potrzeba, inaczej mówi±c tu decyduje osobowo¶æ.
   Nie jest istotne jak s± inteligentne lub rozwiniête postacie, wa¿ne s± ich warto¶ci.
   Przyk³ad; jab³ko, smakuje go najwiêkszy filozof i stwierdza, ¿e jest niesmaczne, smakuje to jab³ko osoba niedorozwiniêta, mówi smaczne. Kto ma racjê, po, której ze stron le¿y prawda?
   Istnieje tylko niezgodno¶æ, prawda jest ich w³asn± warto¶ci± i wynikiem potrzeb smakowych. Ka¿dy przypadek, zwi±zany z dowodzeniem prawdy, odnosi siê do takich zasad a bez konfliktu interesownie by³oby prawdy. 
   Wiêc czym jest prawda?........

 
© Struski Andrzej de Merowing.

Powy¿szy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku.